J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite, Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 103a. Operator za fizičku zaštitu, SSS – 2 (dva) izvršioca, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši fizičku kontrolu i zaštitu objekata u cilju sprečavanja protuprovalnih radnji koje su usmjerene prema osobama ili imovini koja se štiti.

2. Vrši kontrolu ulaska i izlaska stranki kao i evidenciju stranaka za pojedine objekte prema nalogu neposrednog rukovodioca.

3. Vrši kontrolu i evidenciju ulaska i izlaska vozila u krug objekata kao i kontrolu tereta koji prevoze za pojedinačne slučajeve/objekte predviđeno internim aktima.

4. Vodi sve ostale kontrole i evidencije, a u skladu sa zakonom, Pravilnikom i uputstvima,

5. Vrši intervencije na objektima koje štiti u slučaju ukazane potrebe.

6. Vodi evidenciju o štićenim objektima prema uputi neposrednog rukovdioca, analizira i po zahtjevu predlaže eventualna poboljšanja u vršenju poslova fizičke zaštite.

7. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme.

8. Odgovoran za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim nalozima i uputama neposrednih rukovodioca, a koji se mogu dati i usmeno, a u okviru stručne spreme i osposobljenosti za obavljanje poslova fizičke zaštite u smislu pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu rad iz oblasti sigurnosti.

9. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju najmanje 6 (šest) mjeseci,

– da se protiv kandidata ne vodi kriični postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca kao dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak),

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

Napomena:

1.

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 103a. Operator za fizičku zaštitu

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/