Uprava BH Telecoma

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli smo da se u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu ostvarimo kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.
BHT_2

Organizaciona struktura

Organizaciona šema osnovnih organizacionih jedinica Društva

Uprava Društva

Sedin Kahriman

Generalni direktor

e-mail

kabinet@bhtelecom.ba

Biografija

Sedin Kahriman rođen je 1978. godine u Sarajevu.
Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu 2004. godine, a svoje znanje usavršio 2013. godine na istom fakultetu stičući akademsku titulu magistra nauka iz oblasti transportnih i komunikacionih tehnologija. Trenutno je u statusu doktoranta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
Poslovnu karijeru je započeo 2005. godine kao pripravnik u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo.
Od 2006. godine raspoređen je na radno mjesto stručnog saradnika, a od 2011. godine i na mjesto samostalnog stručnog saradnika u Direkciji za prodaju i podršku Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
Funkciju pomoćnika direktora Direkcije Sarajevo obavlja od 2012. godine pa sve do polovine 2015. godine, kada je imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja. Na ovoj funkciji ostaje do 2016. godine kada biva imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije i ovom direkcijom rukovodi do 2018. godine.
Od decembra 2018. godine uspješno obavlja funkciju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Muamer Hadžović

Izvršni direktor za razvoj poslovanja

e-mail

muamer.hadzovic@bhtelecom.ba

Biografija

Muamer Hadžović je rođen 1975. godine u Sarajevu.
Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste, iz oblasti marketinga, stekao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Svoju poslovnu karijeru je započeo 2001. godine u Mikrokreditnoj organizaciji Mikra, a potom je nastavio u Ziraat Bank, gdje je zaposlen od 2002. do 2005. godine. Početkom 2005. godine se priključuje timu Raiffeisen lisinga gdje ostaje sve do februara 2009. godine. Od 2009. godine do 2013. godine svoju poslovnu karijeru nastavlja u Vanjskotrgovinskoj komori Sarajevo.
U toku 2013. godine zasniva radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo i to u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove i na ovim poslovima ostaje do 2016. godine.
Početkom 2016. godine je imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije i ovom direkcijom uspješno rukovodi do 2020. godine kada biva imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja.

Adnan Huremović

Izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa

e-mail

adnan.huremović@bhtelecom.ba

Biografija

Adnan Huremović rođen je 1980. godine u Tešnju.
Diplomirao je 2003. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirao 2006. godine. Na istom fakultetu 2015. godine stiče titulu doktora nauka iz oblasti telekomunikacija.
Kao stipendista Dioničkog društva BH Telecom, 2003. godine započinje svoj pripravnički staž u Direkciji Zenica, i u ovoj organizacionoj jedinici ostaje do kraja 2005. godine na mjestu stručnog saradnika.
Svoju poslovnu karijeru nastavlja u Izvršnoj direkciji za investicije, prvobitno na mjestu šefa Službe za planiranje realizacije investicija, pripreme investicionih nabavki, procesnu superviziju i izvještavanje, a potom i na mjestu šefa Službe za planiranje i podršku.
Početkom 2013. godine biva imenovan za rukovodioca Sektora za Core strukture sistema i na ovoj poziciji ostaje dvije godine. U januaru 2015. godine imenovan je za izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije i ovu funkciju obavlja do 2016. godine. U periodu od 2016. godine do 2018. godine uspješno rukovodi Direkcijom za konvergentno jezgro pri Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa.
U decembru 2018. godine imenovan je za izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa.

Samir Jusufović

Izvršni direktor za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

e-mail

samir.jusufovic@bhtelecom.ba

Biografija

Samir Jusufović rođen je 1982. godine u Jajcu.
Stručno zvanje diplomiranog pravnika je stekao 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2011. godine uspješno polaže pravosudni ispit pred komisijom Federalnog ministarstva pravde.
Kao stipendista Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, 2007. godine kao pripravnik započinje svoju poslovnu karijeru u ovoj kompaniji nakon čega obavlja poslove stručnog saradnika – pripravnika u Izvršnoj direkciji za pravne, kadrovske i opšte poslove. Od 2011. godine obavlja poslove samostalnog stručnog saradnika, a od 2013. poslove koordinatora u Sektoru za pravne poslove.
2015. godine biva imenovan za šefa Kabineta generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i poslove iz te nadležnosti obavlja do 2018. godine.
U decembru 2018. godine, imenovan je za izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima.

Mirza Odobašić

Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

e-mail

mirza.odobasic@bhtelecom.ba

Biografija

Mirza Odobašić rođen je 1984. godine u Konjicu.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Travniku gdje je stekao zvanje Bachelor ekonomije, a svoje znanje usavršio je 2022. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (zajednički Master program sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu), stičući akademsku titulu i stručno zvanje Magistar menadžmenta, smjer Napredni finansijski menadžment.
Poslovnu karijeru je započeo 2009. godine u Grawe osiguranju d.d. Sarajevo gdje je ostvario značajne poslovne rezultate za koje je više puta nagrađivan.
Radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo zasniva 2013. godine, u tadašnjem Telecom Inženjeringu, gdje ostaje do 2015. godine kada se preraspoređuje u Izvršnu direkciju za ekonomsko finansijske poslove na radno mjesto stručnog saradnika u Službi za realizaciju ugovora.
U januaru 2020. godine imenovan je za člana Uprave Društva kao izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove.

Kemal Avdagić

Izvršni direktor za investicije

e-mail

kemal.avdagic@bhtelecom.ba

Biografija

Kemal Avdagić rođen je 1970. godine u Sarajevu.
Kao stipendista Javnog preduzeća PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine, 1998. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stiče zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, a 2013. godine akademsku titulu magistra ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu 15.04.1992. - 1995. godine bio je pripadnik Armije RBiH.
U Javnom preduzeću PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine, a po okončanju svog studija, započinje radni odnos, kao pripravnik. Osnivanjem Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, od 2002. godine nastavlja svoj poslovni razvoj u ovoj kompaniji, prvobitno na radnom mjestu stručnog saradnika u Generalnoj direkciji (GDS fiksna telefonija), zatim na mjestu šefa Odjeljenja za satelitske sisteme, te šefa Službe za prenosne sisteme.
Od 2008. godine zaposlen je u GD BH Line, kao šef Službe za pripremu i praćenje projekta. Za direktora Direkcije Sarajevo biva imenovan 2011. godine. Ovu funkciju je obavljao do 31.12.2020. godine, kada postoje član Uprave Društva, kao izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije.

Samira Ćerim

Izvršni direktor za informacione tehnologije

e-mail

samira.cerim@bhtelecom.ba

Biografija

Diplomirani inženjer informatike postaje 1992. godine završavajući studij na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu/ Beogradu. Titulu magistra nauka iz oblasti računarstva i informatike stiče 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
1993. zasniva radni odnos u JP PTT Saobraćaj BiH Sarajevo, te u narednom periodu vrši niz funkcija kako u JP PTT BiH tako i u BH Telecom d.d. Sarajevo, pri čemu daje značajan doprinos izgradnji informacionog sistema obje ove kompanije.
U poslovnoj karijeri se nalazila na različitim menadžerskim funkcijama, od nivoa rukovodioca službe za Informacione sisteme, direktora sektora za Informacione sisteme u JP PTT BiH do rukovodioca sektora i pomoćnika direktora Direkcije za informacione tehnologije, odnosno pomoćnika izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije.
Široko iskustvo stekla je kroz angažman na brojnim IT projektima od interesa za JP PTT BIH i BH Telecom, u kojima je imala različite uloge, a najčešće vođenje i koordinacija timova koji su bili ključni za procese tehnološke i poslovne transformacije kompanije.
Danas je na poziciji izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije, na koju je imenovana u decembru 2018. godine.

Nadzorni odbor

Mugdim Mandžuka

v.d. predsjednik

e-mail

mugdim.mandzuka@bhtelecom.ba

Biografija

Mugdim Mandžula, rođen 1958. godine u Bugojnu
Diplomirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu 2000 godine

Kao stipedinsta RO PTT saobraćaja Jajce, radni odnos zasnovao 1983. godine u OOUR PTT Bugojno, u kojoj obavljao poslove Glavnog kontrolora, Upravnika i Rukovodioca službe.

Od 1995. godine u Generalnoj direkciji PTT saobraćaja BiH, Sarajevo, na poslovima Inspektora za poštanski saobraćaj, pomočnika direktora Direkcije za poštanski saobraćaj, do direktora Direkcije pošta pri J.P. PTT saobraćaja BiH, Sarajevo.

Transformacijom PTT sistema Bosne i Hercegovine, 2002. godine i stvaranja dva nova pravna subjekta, Poštu i Telecom, u JP BH Pošta Sarajevo obavlja poslove Savjetnika generalnog direktora, nakon toga člana Uprave društva – Izvršni direktor Sektora za razvoj i informacione sisreme, do direktora Službe marketinga koju i trenutno obavlja.

Kao nosilac projekta ili član Tima učestvovao u izradi i implementaciji velikog broja razvojnih projekata od kojih istiće automatizaciju šalterskog poslovanja u pošti, transformacije unutrašnjeg poštanskog prometa u BiH i modernizaciju prerade poštanskih pošiljka.

Sa dugogodišnjim radnim iskustvom u poštanskom sistemu BiH učesvovao u izradi i donošenju bitnih zakonskih i podzakonskih akata kojima je definisana organizacija i način funkcionisanja poštanskog saobraćaja u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

Član Upravnog odbora Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini. Publikovao određeni broj sručnih radova, a kao saradnik – član učestvovao u realizaciji značajnih razvojnih projekata i programa (strategije i bizniz planovi) koji su imali za cilj unapređenje poštanskog sistema unutar Bosne i Hercegovine.

Almina Pilav

v.d. zamjenik predsjednika

e-mail

almina.pilav@bhtelecom.ba

Biografija

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje diplomirani pravnik 2002. godine. Pravosudni ispit položila je 2008. godine u Sarajevu pred komisijom Federalnog ministarstva pravde. Radi kao advokat u Sarajevu, gdje ima advokatsku kancelariju. Član je Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Regionalna advokatska - odvjetnička komora Sarajevo.

Zoran Marijanović

v.d. član

e-mail

zoran.marijanovic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen je 1987. godine u Mostaru.
Završio je 2011. godine svoje visokoškolsko obrazovanje - prvi i drugi integrirani sveučilišni studij na Pravnom fakultetu u Mostaru u trajanju od pet godina i na temelju toga stekao akademsku titulu i zvanje magistra prava.
Profesionalnu karijeru je započeo 1.1.2012. godine u Odvjetničkom društvu “Milas, Martinović & Partneri” gdje radi do kraja 2016. godine.
Početkom 2017. godine zasniva radni odnos u osiguravajućem društvu Croatia osiguranje d. d. sa sjedištem u Mostaru u Sektoru za upravljanje procesima naknade šteta radeći zaključno do 22.2.2022. godine na poslovima stručnog suradnika za pravne poslove, odnosno pravnog zastupnika, kao i na poslovima rukovoditelja pravnog odjela - voditelja Odjela likvidacije šteta.
Aktivno se koristi engleskim jezikom.

Fuad Cuplov

v.d. član

e-mail

fuad.cuplov@bhtelecom.ba

Biografija

-
-

Nedin Dedić

v.d. član

e-mail

nedin.dedic@bhtelecom.ba

Biografija

U Sarajevu je 1991. godine završio fakultet, učestvovao u ratu, nakon čega se zaposlio u privatnoj kompaniji. Magistrirao je 2004. godine u Sarajevu, te 2015. godine stekao diplomu doktora ekonomskih nauka. Živi i radi u Bihaću.

Haris Delizaimović

v.d. član

e-mail

haris.delizaimovic@bhtelecom.ba

Biografija

Diplomirani je ekonomista. Životni vijek proveo je u Goraždu, gdje je od 1990. godine do početka rata u BiH radio u Službi društvenog knjigovodstva. Ratne godine proveo je u Goraždu, te se po demobilizaciji iz Armije Bosne i Hercegovine 1996. godine vraća na posao u Zavod za platni promet. Po ukidanju Zavoda, prelazi u Poreznu upravu Federacije BiH KPU- Goražde, gdje na poslovima federalnog poreznog inspektora radi od 2002. - 2015. godine. Trenutno radi na mjestu rukovodioca KPU-Goražde

Odbor za reviziju

Fatima Obhođaš

Predsjednica Odbora

e-mail

fatima.obhodzas@bhtelecom.ba

Biografija

Rođena je 1958.godine u Sarajevu. Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste, stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru. Posjeduje certifikate certificiranog računovođe, ovlaštenog revizora i internog revizora za javni sektor.
Posjeduje više od 35 godina radnog staža, od čega preko 20 godina na rukovodećim poslovima u oblasti finansija sa posebnim usmjerenjem na oblast javnih internih finansijskih kontrola. Radila je u Republičkom hidrometeorološki zavodu, Poreznoj upravi Federacije BiH, te Federalnom ministarstvu finansija. Trenutno obavlja poslove pomoćnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija.
Član je Koordinacionog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini i od 2011. godine predstavnica je Federacije BiH u PEMPAL-Zajednica prakse interne revizije. Ima značajno iskustvo po pitanju članstva u odborima za reviziju . Prisustvovala je brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu i redovan je predavač na konferencijama, simpozijima i kontinuiranim profesionalnim edukacijama u oblasti javnih finansija.

Dika Hodžić

Član Odbora

e-mail

dika.hodzic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste, iz oblasti računovodstva i finansija, stekla je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje certifikate za certificiranog računovođu, ovlaštenog revizora, Ovlaštenog internog revizora. Vještak je ekonomske struke u FBiH, podoblast ekonomija i tržišni odnosi, računovodstvo i finansijsko izvještavanje i finansije. Član je Udruženja ovlaštenih računovođa Velike Britanije (ACCA) i certificirani računovođa Velike Britanije .
Svoju poslovnu karijeru je započela 2004. godine u renomiranom revizorskom društvu KPMG B-H d.o.o., a nastavila u Odjelu interne revizije Mikrokreditne Fondacije EKI. Trenutno je šef Odjela interne revizije u Mikrokreditnoj Fondaciji EKI. Posjeduje značajno iskustvo u radu Odbora za reviziju u Javnim preduzećima.
Prisustvovala je brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu. Od Odbora za profesionalnu procjenu i certifikaciju ( PECB ) iz Montreala-Kanada dodjeljen je Certifikat ISO 22301 Lead Implementer, for Business continuity Management System.

Esad Osmanbegović

Član Odbora

e-mail

esad.osmanbengovic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen je 1957.godine u Sarajevu. Akademsku titulu diplomiranog pravnika je stekao 1982. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Stručni ispit za radnike organa uprave je položio 1985. godine,a a Pravosudni ispit 1993. godine.
Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo na najsloženijim pravnim poslovima, a od 1999.godine obavlja funkciju Sekretara u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Posjeduje iskustvo u radu Upravnih odbora i Odbora za reviziju Javnih preuzeća.
Aktivno je učestvovao u izradi sistemskih i drugih zakona i propisa na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH u oblastim pravosuđa i uprave, prometa i komunikacija, privrede te bio član raznih tijela, komisija lzvršnog vijeća, Vlade BiH i Vlade FBiH u oblasti administarstivnih, drugostepenih, upravno-pravnih, stručnih ispitnih, privredno-pravnih i drugih stručnih tijela. Prisustvovao je brojnim edukacijama i bio predavač na teme privrednog poslovanja i primjene zakona iz oblasti privrede u resoru prometa i komunikacija.

Skupština dioničara

Izvještaji o radu Odbora za glasanje

Vlasnička struktura

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo nastalo je na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije – promjena oblika organizovanja JP BH Telecoma u dioničko društvo i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na promjenu oblika organizovanja JP BH Telecoma u dioničko društvo, 2003. godine.

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo je pravni sljednik Javnog preduzeća BH Telecom Sarajevo upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, nastalo usklađivanjem akata i djelatnosti Društva sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te drugim relevantnim zakonima.

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo je privredno društvo organizovano kao otvoreno dioničko društvo sa najboljom praksom korporativnog upravljanja. Društvom upravljaju dioničari u skladu sa Zakonom o privrednim društvim, Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, te drugim relevantnim zakonima i Statutom BH Telecoma.

Top deset dioničara Društva

Uvid u listu dioničara Društva sa najvećim procentom sa pravom glasa može se izvršiti na sljedećim linkovima:

http://www.rvp.ba/ListaEmitenata/Details?code=BHTS

http://www.sase.ba/v1/Tr%C5%BEi%C5%A1te/Emitenti/Profil-emitenta/symbol/BHTSR

Vlasništvo u drugim društvima

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je suosnivač/udjeličar sa 45% učešća u osnovnom kapitalu:

Puni naziv firme: ESP BH društvo sa ograničenom odgovornošću za informacijske i druge usluge

Skraćeni naziv firme: ESP BH d.o.o.

Adresa sjedišta: ul. Branilaca Sarajeva br. 20, 71 000 Sarajevo.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je osnivač sa 100% učešća u osnovnom kapitalu:

Puni naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo

Skraćeni naziv firme: „MY Media“ d.o.o. Sarajevo

Adresa sjedišta: ul. Zmaja od Bosne br. 88, 71 000 Sarajevo.

Poslovni kontakti

Uprava Društva

Kabinet generalnog direktora

Adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

e-mail: kabinet@bhtelecom.ba 

Kabinet izvršnog direktora za razvoj poslovanja

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 400

fax: 033 256 401

Kabinet izvršnog direktora za tehnologiju i razvoj servisa

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 500

fax: 033 256 505

Kabinet izvršnog direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 200, 256 201

fax: 033 227 059

Kabinet izvršnog direktora za ekonomsko - finansijske poslove

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 100, 256 101

fax: 033 256 102

Kabinet izvršnog direktora za investicije

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 300

fax: 033 256 301

Kabinet izvršnog direktora za informacione tehnologije

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 900

fax: 033 776 403

Regionalne direkcije

Direkcija Sarajevo

Direktor: Faruk Selmanović

adresa: Zmaja od Bosne 88, Sarajevo

tel.: 033 255 050

fax: 033 656 500

Direkcija Tuzla

Direktor: Sadik Džidić

adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29, Tuzla

tel.: 035 361 000

fax: 035 251 621

Direkcija Zenica

Direktor: Namir Škaljo

adresa: Masarykova 46, Zenica

tel.: 032 400 000, 032 400 001

fax: 032 400 002

Direkcija Travnik

Direktor: Nađa Hadžiemrić

adresa: Prnjavor 11, Travnik

tel.: 030 509 800

fax: 030 509 820

Direkcija Goražde

Direktor: Enver Omerbašić

adresa: Ferida Dizdarevića 3, Goražde

tel.: 038 221 030

fax: 038 226 963

Direkcija Bihać

Direktor: Mahmut Alagić

adresa: Bosanska 5, Bihać

tel.: 037 229 911

fax: 037 229 919

Direkcija Mostar

Direktor: Adil Šuta

adresa: Maršala Tita bb, Mostar

tel.: 036 510 118

fax: 036 551 006

Direkcija Brčko

Direktor: Jasmin Jusufović

adresa: Bulevar Mira 1/A, Brčko

tel.: 049 580 999

fax: 049 580 993

Direkcija Banja Luka

Direktor: Teufik Kulašić

adresa: Jevrejska bb, Banja Luka

tel.: 051 991 000

fax: 051 991 001