Uprava BH Telecoma

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli smo da se u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu ostvarimo kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.
BHT_2

Organizaciona struktura

Organizaciona šema osnovnih organizacionih jedinica Društva

Uprava Društva

Amel Kovačević

v.d. generalni direktor

e-mail

-

Biografija

Rođen je 1972. godine u Sarajevu. Srednje obrazovanje završio je 1991. godine u Drugoj gimnaziji Sarajevo nakon čega je diplomirao ekonomiju na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji. Na istom univerzitetu po završetku postdiplomskog studija 2000. godine stekao je akademsku titulu magistar ekonomije.

Posjeduje bogato radno iskustvo sa više od 25 godina uspješne profesionalne karijere iz oblasti finansija, bankarstva i diplomatije. Obavljao je poslove vođe tima za BBI finansiranje i direktora Sektora za poslovanje sa stanovništvom u Bosna Bank International. Bio je angažovan kao predavač na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i The Noel-Baker Center for Business and Management Studies. U kompaniji BamCard d.d. Sarajevo radio je na poslovima generalnog direktora, a potom preuzeo funkciju ambasadora BiH u NR Kini i Mongoliji pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Obavljao je dužnost ministra finansija Kantona Sarajevo i zamjenika premijera Vlade Kantona Sarajevo. Nakon profesionalnog angažmana na poziciji direktora United Bank of Albania imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom.

Fokusiran je na postizanje poslovnih rezultata, posjeduje znanja i vještine da sveobuhvatno razumijeva kompleksne socio-ekonomske probleme i okruženja, te osmišljava i implementira uspješne strategije. Tokom svoje karijere stekao je značajno iskustvo u pripremi i implementaciji ključnih politika i procedura u cilju izgradnje jakog korporativnog ugleda, rastuće baze klijenata, prepoznavanja poslovnih prilika, praćenja industrijskih trendova te donošenja poslovnih strategija za ostvarivanje optimalnog rasta ključnih poslovnih parametara. Posjeduje dokazano iskustvo u vođenju velikih timova u kompleksnom i promjenljivom poslovnom okruženju. Uspješno je vodio sveobuhvatne procese transformacije kroz osmišljavanje novog korporativnog identiteta, dizajniranje novih proizvoda i usluga, optimiziranje procesa, uvođenje različitih softverskih rješenja, implementaciju nove organizacijske strukture, a sve u cilju stvaranja pristupačne i konkurentne ponude koju karakterizira superiorno korisničko iskustvo.

Erdal Islamagić

v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja

e-mail

Erdal.Islamagic@bhtelecom.ba

Biografija

Erdal Islamagić rođen je 1978. godine u Pljevljima.
Akademsku titulu diplomiranog inženjera saobraćaja i komunikacija stekao je 2004. godine, na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
Svoju poslovnu karijeru je započeo 2006. godine kao Project manager u kompaniji Masterline d.o.o. Sarajevo, a sa početkom 2007. godine je nastavio karijeru kao IT Manager u Ministarstvu sigurnosti BiH/Služba za poslove sa strancima.
Polovinom 2007. godine zasniva radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo na poziciji stručnog saradnika za odnose sa operatorima u Centru za odnose sa operatorima.
Početkom 2012. godine karijeru nastavlja kao samostalni stručni saradnik za prilagođena komunikacijska rješenja u tadašnjoj Direkciji za prodaju i podršku Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, što traje do polovine 2019. godine kada je imenovan za šefa službe za pripremu i prodaju usluga poslovnim korisnicima u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja /Direkcija za promociju, prodaju i podršku/Sektor za upravljanje prodajom.
Od septembra 2023. godine imenovan je za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Damir Čauš

v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

e-mail

Damir.Caus@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen je 1984. godine u Banjaluci. Srednje obrazovanje završio je u Općoj gimnaziji u Zenici, a diplomski studij prava okončao 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 2012. godine započeo je poslovnu karijeru u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, gdje je prvobitno angažovan na poslovima stručnog saradnika za kadrovske poslove u svojstvu pripravnika. Nakon toga radni angažman nastavio je na poslovima stručnog saradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove. Tokom daljeg radnog angažmana u podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica obavljao je poslove rukovodioca Službe za opće poslove i transport, rukovodioca Službe za kadrovske poslove, rukovodioca Službe za internu kontrolu te rukovodioca Službe za opće poslove. Sa pozicije rukovodioca Službe za opće poslove imenovan je na funkciju v.d. Izvršnog direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom.

Muamer Durić

v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa

e-mail

Muamer.Duric@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen je u Sarajevu 1977. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek za telekomunikacije 2003. godine. Postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završava 2011. godine, čime stiče akademsku titulu magistra elektrotehničkih nauka. Od 2004. godine je uposlenik BH Telecoma. Profesionalnu karijeru započinje na mjestu stručnog saradnika za mjerenja u Službi za ćelijsko planiranje, razvoj i optimizaciju radio pristupne mreže pri Izvršnoj direkciji BH Mobile u Generalnoj direkciji. U svom radnom vijeku specijalizirao se na poslovima planiranja, implementacije i optimizacije mobilne mreže BH Telecoma - 2G, 3G i 4G mreže na cijeloj teritoriji BiH, te je intenzivno radio na pripremama implementacije 5G mreže koja čini „core business“ usluga BH Telecoma.
Na mjesto izvršnog direktora imenovan je sa pozicije specijaliste za planiranje i optimizaciju radio pristupne mreže. Zbog postizanja izvrsnih rezultata u implementaciji 3G mreže BH Telecoma na teritoriji cijele BiH nagrađen je posebnim priznanjem 2014. godine - Plaketom BH Telecoma za doprinos razvoju BH Telecoma. Kao uposlenik BH Telecoma prisustvovao je brojnim stručnim i profesionalnim edukacijama u zemlji i inostranstvu. Osnivač je i aktivni član nekoliko sportskih I humanitarnih udruženja. Aktivno se koristi engleskim jezikom.

Anisa Lojo - Bajrić

v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove

e-mail

Anisa.Lojo-Bajric@bhtelecom.ba

Biografija

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu završila je kao student generacije 2006/2007. akademske godine. Na istom fakultetu je završila postdiplomski studij, smjer Finansijski menadžment i stekla zvanje magistrice ekonomskih nauka. Poslovnu karijeru počela je 2008. godine u porodičnoj firmi u sektoru osiguranja. Od 2013. do 2023. godine bila je zaposlena u Bosna Bank International d.d. Sarajevo, gdje je prvobitno radila na različitim pozicijama u Sektoru za poslovanje sa stanovništvom. U maju 2016. godine prelazi u Sektor finansija, na poziciju više stručne saradnice za planiranje i upravljanje profitabilnošću, a zatim biva imenovana i obavlja funkcije rukovoditeljice Odjeljenja za planiranje i kontroling, rukovoditeljice Odjeljenja za računovodstvo i regulatorno izvještavanje, te direktorice Sektora finansija. Certificirani je računovođa pri Savezu računovođa i revizora FBiH.

Saša Palinić

v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije

e-mail

Sasa.Palinic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen u Sarajevu 1973. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, te diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Posjeduje preko 20 godina profesionalnog iskustva u internacionalnim i regionalnim kompanijama u domeni informacionih tehnologija, vođenja projekata i upravljanja poslovanjem.

Kroz profesionalni angažman, pored ostalog ističe se ekspertizom u procesima digitalne transformacije, posebno u području Informacijske sigurnosti, PKI rješenja, digitalnog potpisivanja, te projektovanja i dizajna, implementacije i certifikacije u ovim oblastima.

Ranu profesionalnu karijeru proveo je na različitim inžinjerskim pozicijama u nekoliko domaćih i međunarodnih institucija i kompanija.
Od 2001. do 2006. godine zaposlen je u Coca Cola HBC BH, na pozicijama Business information system specialist, Country information services manager i Country planning manager. Od 2006. do 2014. godine nalazi se na mjestu direktora kompanije King ICT BH, a od 2014. do 2016. godine preuzima poziciju člana uprave u kompaniji Establish, članici ASA Prevent grupacije. Od 2016. do 2023. godine poslovnu karijeru nastavlja, kao direktor kompanije Uma muller Group.
U oktobru 2023. godine, priključuje se timu BH Telecoma, kao član Uprave društva, na poziciji izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije.

Semir Ibrahimović

v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije

e-mail

Semir.Ibrahimovic@bhtelecom.ba

Biografija

Semir Ibrahimović rođen je u Doboju, 1969 godine. Elektrotehnički fakultetu u Sarajevu završio je 1996 godine, magistrirao 2006 i doktorirao 2016 godine iz oblasti menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ima više od 25 godina iskustva u raznim oblastima upravljanja i razvoja informacionih sistema. Najveći dio karijere je proveo kao direktor IT- a u finansijskom sektoru gdje je radio na projektima implementacije core banking sistema, elektronskog bankarstva, mobilnog bankarstva, projekat uspostave plana za osiguranje kontinuiteta poslovanja, te projekte u oblasti poslovne analitike i mašinskog učenja. Kao konsultant vodio je projekte digitalne transformacije organizacija, upravljanja poslovnim procesima, te optimizacije upravljanja IT timovima. U ranoj fazi karijere je obavljao poslove iz oblasti sistemskog inženjera i nosilac je jednog od prvih deset Microsoftovih certifikata u BiH u ovoj oblasti (MCSE). U slijedećoj fazi karijere je obavljao poslove analize i implementacije ERP sistema, sistema u javnoj upravi i informacionih sistema u bankarstvu.

Od 2006. do 2016. je član katedre za Menadžment i informacione sisteme Ekonomskog fakulteta u Sarajevo i kao spoljnji saradnik izabran je u zvanje višeg asistenta. Izvodio je nastavu iz predmeta Poslovna informatika, Web arhitekture, Upravljanje bazama podataka, Osnove programiranja, Strukture i baze podataka. Zadnje tri godine drži nastavu na postdiplomskom studiju Menadžment informacioni sistemi gdje u sklopu predmeta Poslovni informacioni sistemi, obrađuje Microsoft Dynamics Business Central i Microsoft Power Platformu.
Uspješno je završio niz međunarodnih stručnih seminara iz područja kompjuterskih tehnologija i informacionih sistema, projektnog menadžmenta, te uspješno savladao program Managerial-Entrepreneurial Skills Development for Researchers (MBSDr) u okviru Paccino projekta.
Kao koautor je objavio tri knjge iz oblasti upravljanja informacionim sistemima u izdanju američkih izdavača CRC press i IGI global. Autor je više naučnih članaka koji su objavljeni u rangiranim časopisima i prezentirani na naučnim konferencijama.

Aktivan je član stručnih asocijacija iz polja informacionih sistema, IEEE Computer society, ACM ( Association of Computer Machinery), te udruženja IT menadžera BiH, CIO klub. Kao član žirija je učestvovao u izboru najboljeg IT menadžera u BiH za 2014. godinu. Bio je član vijeća doktorskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao predstavnik poslovne zajednice i studenata.

Nadzorni odbor

Sedad Avdić

v.d. predsjednik

e-mail

Sedad.Avdic@bhtelecom.ba

Biografija

Sedad Avdić je rođen 1971. godine u Doboju. Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Kuala Lumpuru, Malezija, gdje je započeo svoju poslovnu karijeru u IT-u, a potom i u sektoru telekomunikacija već 1996. godine.

Više od 20 godina radi u sektoru telekomunikacija, kao zaposlenik ili kao stručnjak-konsultant vodeći projekte i razvijajući poslovna rješenja i strategije za vodeće tvrtke u ICT i telekomunikacijskom sektoru, gdje je stekao zavidno iskustvo u području razvoja strategije, implementacije novih tehnologija i poslovnih modela, te u razvoju i uvođenju novih proizvoda i usluga na tržište.

Od 2002. godine zaposlen je kao product and portfolio manager u T-Systems International GmbH, globalnom informacijsko-komunikacijskom preduzeću, koja je član Deutsche Telekom grupe, vodećeg pružatelja telekomunikacijskih usluga u SR Njemačkoj i svijetu. Godine 2007. prešao je u središte grupacije Deutsche Telekom AG na mjesto višeg upravitelja portfolija u odjeljenju za inovacije s isključivim fokusom na proizvode i usluge budućnosti. U razdoblju od 2008. do 2022. prvih pet godina radio je kao viši menadžment konsultant za tehnološke strategije u telekomunikacijskom sektoru u konsultantskoj kući DETECON GmbH, a zatim kao suvlasnik konsultantske kuće i partner za razvoj strategije za uvođenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Od jula 2023. godine zaposlen je kao digitalni strateg u TÜV Rheinland AG (SR Njemačka), globalnom lideru u sektoru testiranja, inspekcije i certificiranja proizvoda i usluga, gdje razvija i moderira proces digitalne transformacije te razvoj novih digitalnih poslovnih modela.

Faruk Hadžić

v.d. zamjenik predsjednika

e-mail

Faruk.Hadzic@bhtelecom.ba

Biografija

Doc. dr. Faruk Hadžić, rođen je u Tuzli 1984. godine.

Svoj akademski put započinje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kojeg završava 2007. godine, kao jedan od najboljih studenata generacije. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. Magistrirao je Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine, a doktorirao je 2022. godine na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST).

Profesionalnu karijeru počinje 2008. godine kao pripravnik u Direkciji za evropske integracije, nakon čega prelazi u privatni sektor, gdje je radio za više domaćih i inostranih preduzeća. Trenutno je zaposlen je kao dekan i predavač na Fakultetu za ekonomiju Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST) u Sarajevu.

Autor je više naučnih radova, studija, analiza i dokumenata za domaće i međunarodne institucije.

Samir Čorbo

v.d. član

e-mail

Samir.Corbo@bhtelecom.ba

Biografija

Samir Čorbo je rođen 1976 godine u Sarajevu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine. Pravosudni ispit položio 2013. godine, a advokatski ispit je položio 2014. godine.

Svoju poslovnu karijeru je započeo 2003. godine u Splonum d.d. Sanski Most prvobitno na poziciji pripravnika a kasnije menadžera pravno kadrovske službe. U periodu 2004. i 2005. godine nastavlja poslovnu karijeru u kompaniji Elir Nikola Tesla d.d. Tuzla gdje radi na poslovima Menadžera pravne službe i sekretara društva, a od 2006. godine do 2007. godine radi u kompaniji Konzum d.d. Sarajevo na poziciji Stručnog saradnika za pravne poslove. Od 2006. godine do 2009. godine radi u članicama DrogaKolinska d.d. Ljubljana osnovanim u BiH – Kolinska d.o.o Sarajevo, Droga d.o.o Sarajevo, DK Faktor d.d. Sarajevo, DK Trade d.o.o Sarajevo i Argeta d.o.o Sarajevo na poslovima rukovodioca pravnih poslova. Od akvizicije DrogaKolinske od strane Atlantic Grupe d.d. Zagreb u 2011. godini do 2021. godine radi na poziciji Direktora pravnih poslova BiH, a od 2021. godine radi na poziciji Voditelja pravnih poslova tržišta BiH.

Od 2016. godine do 2022. godine bio je član i predsjedavajući Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo. U periodu od 2015. godine do 2019. godine bio je član Nadzornog odbora Ekopak d.o.o Sarajevo, a od 2019. do 2023. godine predsjednik Nadzornog odbora Ekopak d.o.o Sarajevo. Obnašao je i dužnost predsjedavajućeg Drugostepene stručne komisije Opštine Novi Grad Sarajevo u 2023. godini.

Ela Halilhodžić

v.d. član

e-mail

ela.halilhodzic@bhtelecom.ba

Biografija

Ela Halilhodžić, rođena 2. maja 1982. u Stocu, Bosna i Hercegovina, stekla je zvanje diplomiranog ekonomista-menadžera diplomiravši na Ekonomskom fakultetu ``Džemal Bijedić`` u Mostaru 2011. godine. Nakon završetka studija, aktivno se uključila u profesionalno okruženje, postepeno gradeći svoje vještine i znanja koja su je dovela do bogatog radnog iskustva koje se proteže preko 15 godina u raznim sektorima.

Svoju poslovnu karijeru započela je 2006. godine sa Srednjom stručnom spremom kao službenik za prodaju i zastupanje u VGT Osiguranju. Nakon toga, 2010. godine, pridružila se internacionalnoj kompaniji Alpine Bau, gdje je stekla vrijedno iskustvo. U 2015. godini, se zaposlila u bosanskohercegovačkom proizvodnom preduzeću Aluminij d.d. Mostar kao viši stručni saradnik za ekonomske poslove. Nakon gašenja proizvodnje u Aluminiju prelazi da radi kao projekt menadžer u Hifa Oil grupaciji. Trenutno je zaposlena kao konsultant za njemačko tržište u firmama Bowido d.o.o. i LB Profile d.o.o., članicama Hifa Oil grupacije.

Uspješno je završila niz međunarodnih stručnih seminara iz područja poslovnog računovodstva te dobila certifikat za uspješno položen test znanja iz poslovnog računovodstva DATEV Mittelstandfaktura. Također posjeduje položenu pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičku grupu predmeta na visokoškolskoj ustanovi. Njen radni put i stručno usavršavanje čine je istaknutom profesionalkom sposobnom za izazove u poslovnom svijetu, svojim jezičkim vještinama otvorila vrata različitim prilikama za napredovanje i unapređenje karijere, omogućivši joj da se istakne kao stručnjakinja sposobna za rad u globalnom poslovnom svijetu.

Alma Zildžić

v.d. član

e-mail

Alma.Zildzic@bhtelecom.ba

Biografija

Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste, iz oblasti upravljanja poslovnim procesima, stiče na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2000.godine.
Svoju poslovnu karijeru započinje 2000.godine kao pripravnik u službi za računovodstvo i finansije u Dioničkom društvu „Grin“ Gračanica nakon čega se 2001.godine zapošljava kao referent za platni promet u „Upi banka“ dd Sarajevo, Filijala Gračanica.

Svoje dugogodišnje radno iskustvo stiče gradeći ga i usavršavajući na polju računovodstva i finansija u firmama „Yaching-Croatia“ Muenchen, „Wirac.Net“ d.o.o. Gračanica, zatim kompaniji „Širbegović“ d.o.o. Gračanica te zadnjih 9 godina radnog staža obavlja u kompaniji „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka u Operativnom području Tuzla.
U kompaniji „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla radi od 2014.godine prvobitno na poslovima Ekonomiste za plan i analizu u Sluzbi računovodstva u Ekonomskom sektoru Operativnog područja Tuzla, nakon čega 2016.godine postaje Rukovodilac Službe za računovodstvo u Operativnom području Tuzla a od 2018.godine rukovodi Službom za zajedničke, administrativne i opšte poslove u TJ Doboj. Učestvovala na raznim edukacijama iz oblasti finansija, u raznim komisijama za procjenu i analizu finansijskog stanja kompanija, te komisijama za javne nabavke.

Zoran Marijanović

v.d. član

e-mail

Zoran.Marijanovic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen je 1987. godine u Mostaru.
Završio je 2011. godine svoje visokoškolsko obrazovanje - prvi i drugi integrirani sveučilišni studij na Pravnom fakultetu u Mostaru u trajanju od pet godina i na temelju toga stekao akademsku titulu i zvanje magistra prava.
Profesionalnu karijeru je započeo 1.1.2012. godine u Odvjetničkom društvu “Milas, Martinović & Partneri” gdje radi do kraja 2016. godine.
Početkom 2017. godine zasniva radni odnos u osiguravajućem društvu Croatia osiguranje d. d. sa sjedištem u Mostaru u Sektoru za upravljanje procesima naknade šteta radeći zaključno do 22.2.2022. godine na poslovima stručnog suradnika za pravne poslove, odnosno pravnog zastupnika, kao i na poslovima rukovoditelja pravnog odjela - voditelja Odjela likvidacije šteta.
Aktivno se koristi engleskim jezikom.

Hasan Hasić

v.d. član

e-mail

hasan.hasic@bhtelecom.ba

Biografija

Hasan Hasić rođen je 1974. godine u Bihaću. Sa porodicom seli u Švicarsku 1980. godine. Srednju školu zavrsava 1992. godine na American International School of Zurich u Švicarskoj, nakon čega odlazi na studije u Sjedinjene Americke Drzave gdje je diplomirao ekonomiju na American University, Washington D.C..

Odrastajući i radeći u međunarodnoj trgovačkoj porodičnoj kompaniji, rano je stekao značajno iskustvo iz osnova preduzetništva. Tokom svoje profesionalne karijere kao konsultant, izvršni direktor i poduzetnik, sticao je iskustvo u širokom spektru poslovnih oblasti, između ostalih i u industriji telekomunikacija.

Sa više od 25 godina iskustva u različitim industrijama, gospodin Hasić često se nalazi u poziciji pokretača transformativnih promjena i pruzanja podrške razvoju poslovanja i novih poslovnih modela. Njegova strateška razmisljanja i smjernice, multidisciplinarna rješenja kako tržišnih tako i internih izazova, te snažna etička orijentacija čine ga iznimnim liderom. U svom radu često prepoznaje kapacitet pojedinaca i pruža im podršku kako bi ostvarili svoj puni potencijal.

Gospodin Hasić koristi svoje znanje više svjetskih jezika te poznavanje različitih kultura kako bi uspostavio veze između relevantnih aktera na globalnom nivou. Pored maternjeg jezika, tečno govori njemački i engleski jezik, a također posjeduje konverzacijske vještine na francuskom i slovačkom jeziku.

Odbor za reviziju

Dika Hodžić

Predsjednik Odbora

e-mail

dika.hodzic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste, iz oblasti računovodstva i finansija, stekla je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje certifikate za certificiranog računovođu, ovlaštenog revizora, Ovlaštenog internog revizora. Vještak je ekonomske struke u FBiH, podoblast ekonomija i tržišni odnosi, računovodstvo i finansijsko izvještavanje i finansije. Član je Udruženja ovlaštenih računovođa Velike Britanije (ACCA) i certificirani računovođa Velike Britanije .
Svoju poslovnu karijeru je započela 2004. godine u renomiranom revizorskom društvu KPMG B-H d.o.o., a nastavila u Odjelu interne revizije Mikrokreditne Fondacije EKI. Trenutno je šef Odjela interne revizije u Mikrokreditnoj Fondaciji EKI. Posjeduje značajno iskustvo u radu Odbora za reviziju u Javnim preduzećima.
Prisustvovala je brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu. Od Odbora za profesionalnu procjenu i certifikaciju ( PECB ) iz Montreala-Kanada dodjeljen je Certifikat ISO 22301 Lead Implementer, for Business continuity Management System.

Esad Osmanbegović

Član Odbora

e-mail

esad.osmanbengovic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođen je 1957.godine u Sarajevu. Akademsku titulu diplomiranog pravnika je stekao 1982. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Stručni ispit za radnike organa uprave je položio 1985. godine,a a Pravosudni ispit 1993. godine.
Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo na najsloženijim pravnim poslovima, a od 1999.godine obavlja funkciju Sekretara u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Posjeduje iskustvo u radu Upravnih odbora i Odbora za reviziju Javnih preuzeća.
Aktivno je učestvovao u izradi sistemskih i drugih zakona i propisa na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH u oblastim pravosuđa i uprave, prometa i komunikacija, privrede te bio član raznih tijela, komisija lzvršnog vijeća, Vlade BiH i Vlade FBiH u oblasti administarstivnih, drugostepenih, upravno-pravnih, stručnih ispitnih, privredno-pravnih i drugih stručnih tijela. Prisustvovao je brojnim edukacijama i bio predavač na teme privrednog poslovanja i primjene zakona iz oblasti privrede u resoru prometa i komunikacija.

Dina Džano Sokolović

Član Odbora

e-mail

Dina.DzanoSokolovic@bhtelecom.ba

Biografija

Rođena je 1984. godine u Sarajevu. Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste stekla je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, oblast bankarstvo i osiguranje.

Svoju poslovnu karijeru je započela u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sektoru za finansije i računovodstvo. Početkom 2011. godine zasniva radni odnos u Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo. Trenutno je direktorica Sektora za knjigovodstvo /računovdstvo u JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

U periodu od 2015. godine do 2022. godine bila je član Nadzornog i Upravnog odbora Željezničarsko štedno kreditne zadruge sa p.o. Sarajevo.

Certificirani je računovođa i ovlašteni revizor pri Savezu računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Prisustvovala je brojnim edukacijama iz oblasti računovodstva, finansija i revizije.

Skupština dioničara

OBAVIJEST DIONIČARIMA BH TELECOMA

OBAVIJEST DIONIČARIMA BH TELECOMA O NEUSVAJANJU OBRAČUNA I ISPLATE DIVIDENDE ZA 2022. GODINU PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U F BiH

 

Na 77. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, održanoj dana 09.10.2023. godine, donesena je Odluka o neusvajanju obračuna i isplate dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u F BiH.

 

Cijeneći navedeno Uprava Društva će izvršiti konsultacije sa većinskim dioničarem-Vladom Federacije Bosne i Hercegovine oko pokretanja procedure donošenja prijedloga nove Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti  i shodno istoj i prijedloga Odluke o obračunu i isplati dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u F BiH.

 

Nakon izvršenog usaglašavanja sa većinskim dioničarem, novi prijedlozi citiranih odluka će se uputiti u dalju proceduru kako bi Skupština Društva iste razmatrala u toku 2023. godine.

Izvještaji o radu Odbora za glasanje

Vlasnička struktura

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo nastalo je na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije – promjena oblika organiziranja JP BH Telecoma u dioničko društvo V broj: 677/03 od 15. decembra 2003. godine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 66/03) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na promjenu oblika organiziranja JP BH Telecoma u dioničko društvo V broj: 677/03 od 15. decembra 2003. godine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 1/04).

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo je pravni sljednik Javnog preduzeća BH Telecom Sarajevo, upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu rješenjem broj: UF/I-2/02 od 08.01.2002. godine, nastalo usklađivanjem akata i djelatnosti Društva sa Zakonom o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00), Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98), Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službeni list RBiH”, br. 4/92, 21/92 i 13/94), te drugim relevantnim zakonima.

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo je privredno društvo organizirano kao otvoreno dioničko društvo sa najboljom praksom korporativnog upravljanja. Društvom upravljaju dioničari u skladu sa Zakonom o privrednim društvim (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15), Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, br. 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/10), te drugim relevantnim zakonima, podzakonskim aktima i ovim Statutom.

Top deset dioničara Društva

Uvid u listu dioničara Društva sa najvećim procentom sa pravom glasa može se izvršiti na sljedećim linkovima:

http://www.rvp.ba/ListaEmitenata/Details?code=BHTS

http://www.sase.ba/v1/Tr%C5%BEi%C5%A1te/Emitenti/Profil-emitenta/symbol/BHTSR

Vlasništvo u drugim društvima

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je suosnivač/udjeličar sa 45% učešća u osnovnom kapitalu:

Puni naziv firme: ESP BH društvo sa ograničenom odgovornošću za informacijske i druge usluge “U LIKVIDACIJI”

Skraćeni naziv firme: ESP BH d.o.o. “U LIKVIDACIJI”

Adresa sjedišta: ul. Branilaca Sarajeva br. 20, 71 000 Sarajevo.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je osnivač sa 100% učešća u osnovnom kapitalu:

Puni naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo

Skraćeni naziv firme: „MY Media“ d.o.o. Sarajevo

Adresa sjedišta: ul. Zmaja od Bosne br. 88, 71 000 Sarajevo.

Poslovni kontakti

Uprava Društva

Kabinet generalnog direktora

Adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

e-mail: kabinet@bhtelecom.ba 

Kabinet izvršnog direktora za razvoj poslovanja

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 400

fax: 033 256 401

Kabinet izvršnog direktora za tehnologiju i razvoj servisa

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 500

fax: 033 256 505

Kabinet izvršnog direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 200, 256 201

fax: 033 227 059

Kabinet izvršnog direktora za ekonomsko - finansijske poslove

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 100, 256 101

fax: 033 256 102

Kabinet izvršnog direktora za investicije

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 300

fax: 033 256 301

Kabinet izvršnog direktora za informacione tehnologije

adresa: Franca Lehara 7, Sarajevo

tel.: 033 256 900

fax: 033 776 403

Regionalne direkcije

Direkcija Sarajevo

v.d. direktor: Edin Kapo

adresa: Zmaja od Bosne 88, Sarajevo

tel.: 033 255 050

fax: 033 656 500

Direkcija Tuzla

v.d. direktor: Jasenko Topić

adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29, Tuzla

tel.: 035 361 000

fax: 035 251 621

Direkcija Zenica

v.d. direktor: Haris Hodžić

adresa: Masarykova 46, Zenica

tel.: 032 400 000, 032 400 001

fax: 032 400 002

Direkcija Travnik

v.d. direktor: Samir Čurić

adresa: Prnjavor 11, Travnik

tel.: 030 509 800

fax: 030 509 820

Direkcija Goražde

v.d. direktor: Sead Hubjer

adresa: Ferida Dizdarevića 3, Goražde

tel.: 038 221 030

fax: 038 226 963

Direkcija Bihać

v.d. direktor: Amir Harbaš

adresa: Bosanska 5, Bihać

tel.: 037 229 911

fax: 037 229 919

Direkcija Mostar

v.d. direktor: Aner Žuljević

adresa: Maršala Tita bb, Mostar

tel.: 036 510 118

fax: 036 551 006

Direkcija Brčko

Direktor: Amir Trobradović

adresa: Bulevar Mira 1/A, Brčko

tel.: 049 580 999

fax: 049 580 993

Direkcija Banja Luka

Direktor: Srđan Jovanović

adresa: Jevrejska bb, Banja Luka

tel.: 051 991 000

fax: 051 991 001