OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA BH TELECOMA

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma će se od 15.avgusta 2022. godine primjenjivati sljedeće izmjene:

 • U dijelu „Pristup internetu, multimediji i fiksnom telefonu putem mobilnih mreža nove generacije“, pripadajuća Napomena se mijenja i glasi:

„Napomena:

 1. Ova grupa usluga se sastoji od usluge širokopojasnog pristupa Internetu, fiksne telefonske usluge i usluge distribucije TV/radio kanala putem mobilnih mreža nove generacije, to jeste, paketiranja navedenih usluga/komponenti u različite pakete.
 2. Ukoliko korisnik zaključi ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca, oslobođen je plaćanja mjesečne naknade iz nomenklature broj: 4.1.5.1.
 3. Usluga se primarno instalira na lokaciji zahtijevanoj od strane korisnika ali se može koristiti i na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnom mrežom BH Telecoma (isključivo na području BiH) kao sekundarnim lokacijama za korištenje usluge.
 4. Kvalitet i funkcionisanje usluge direktno zavisi od propusnosti, kvaliteti i opterećenosti mobilne mreže.
 5. Prioritet korištenja konekcije, kod paketa sa više komponenti, je sljedeći: 1. fiksna telefonska usluga, 2. TV/radio usluga, 3. pristup Internetu.
 6. Na sekundarnim lokacijama korištenja BH Telecom ne garantuje kvalitet usluge kao na instaliranoj primarnoj lokaciji.
 7. Usluga se može koristiti samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva da se usluga ne može koristiti u roamingu.
 8. Usluga je namijenjena za fizička i pravna lica, osim paketa sa TV komponentom koji su namijenjeni samo fizičkim licima.
 9. Uslovi i cijene korištenja CPE opreme će se primjenjivati u skladu sa nomenklaturnim brojem 4.1.5. (osim opreme pod nomenklaturnim brojem 4.1.5.4. „Android STB“, koja korisnicima ove usluge nije dostupna)
 10. Korisnici paketa sa TV komponentom mogu koristiti, ukoliko iste aktiviraju, sljedeće dodatne usluge:
 • „Dodatni TV kanali“ po cijeni i uslovima definisanim u nomenklaturnom broju 4.1.3.1.1.4.
 • „Dodatni paket kanala – Pink+“ po cijeni i uslovima definisanim u nomenklaturnom broju 4.1.3.1.1.5.
 • „Moja TV Snimalica“ po cijeni i uslovima definisanim u nomenklaturnom broju 4.1.3.1.1.6.
 • „Dodatni paketi kanala – Cinemax, HBO i HBO Premium“ po cijeni i uslovima definisanim u nomenklaturnom broju 4.1.3.1.1.7.
 • „Pink-E paket“ po cijeni i uslovima definisanim u nomenklaturnom broju 4.1.3.1.1.9.
 • „Paket Zadruga“ po cijeni i uslovima definisanim u nomenklaturnom broju 4.1.3.1.1.10.
 1. Usluge administriranja će se primjenjivati u skladu sa nomenklaturnim brojem 4.1.4.
 2. Pretplata za prvi i zadnji mjesec korištenja se obračunava srazmjerno broju dana korištenja usluge.
 3. Usluga se ugovara sa obaveznim testnim korištenjem usluge u trajanju 30 dana od dana aktivacije usluge bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje usluge i opreme.
 4. Testni period se računa kao dio ukupnog perioda obaveznog trajanja ugovornog odnosa.
 5. Pristup usluzi se obračunava i u slučaju testnog perioda te će se fakturisati na prvom računu.
 6. Sve ostale dodatne usluge aktivirane u toku trajanja testnog perioda će se fakturisati u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket, a ostvaren je u testnom periodu, fakturisati će se u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom.
 7. Ukoliko korisnik ne podnese zahtjev za prekid korištenja usluge u testnom periodu, to jeste, ukoliko ne izvrši povrat CPE opreme, smatra se da želi da nastavi sa korištenjem usluge u skladu sa važećim Cjenovnikom.
 8. U slučaju raskida ugovora sa obaveznim trajanjem, na zahtjev korisnika, za vrijeme trajanja testnog perioda, korisniku se neće naplatiti mjesečna naknada za korištenje osnovnog paketa i opreme.
 9. U slučaju raskida ugovora sa obaveznim trajanjem, na zahtjev korisnika, za vrijeme trajanja testnog perioda, korisniku će se naplatiti sve dodatne usluge aktivirane u toku trajanja testnog perioda, to jeste, fakturisati će se u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket, a ostvaren je u testnom periodu, fakturisati će se u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom.
 10. Pored pravila navedenih u Napomenama za ovu uslugu, ova usluga se pruža i u skladu sa pravilima iz poglavlja „6. Korištenje osobnih identifikacijskih brojeva za MojaTV uslugu“, „7. Oprema/uređaji“ „11. Obaveze Pretplatnika“ i poglavljem „13. Ograničenje odgovornosti za sadržaj“ iz Priloga 6.5.1. „Specifični uslovi Moja TV usluge za rezidencijalne korisnike“.“

 

 

 • U Prilogu „Specifični uslovi Moja TV usluge za rezidencijalne korisnike“, član 4. mijenja se i glasi:

Član 4.

 • Ugovor za pružanje/korištenje Moja TV usluge se zaključuje na:
 1. neodređeno vrijeme,
 2. neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca, po osnovu čega Pretplatnik, ostvaruje pravo korištenja benefita u skladu sa Cjenovnikom.
 • Pretplatnik ima mogućnost ugovaranja obaveznog trajanja sa probnim periodom od 30 dana, u toku kojeg ima pravo na raskid ugovora za Moja TV u skladu sa članom 19. ovih Specifičnih uslova.
 • Probni period se računa kao dio ukupnog perioda obaveznog trajanja ugovornog odnosa.
 • Ukoliko Pretplatnik u toku probnog perioda ne podnese zahtjev za raskid zaključenog ugovora, najkasnije 30-ti dan od dana aktivacije Moja TV usluge, Pretplatnik će automatski nastaviti koristiti Moja TV uslugu po uslovima i cijenama utvrđenim u Cjenovniku, Specifičnim uslovima i odredbama zaključenog ugovora.
 • Pravo na probni period imaju svi novi Pretplatnici, uz mogućnost izbora bilo kojeg Moja TV paketa iz ponude BH Telecoma, te Pretplatnici kojima je isteklo 12 mjeseci od prethodno korištenog probnog perioda na istoj lokaciji priključka.
 • Ukoliko postojeći Pretplatnik BH Telecoma podnosi Zahtjev bez ugovaranja obaveznog trajanja, a pri tome otkazuje ranije korištenu osnovnu uslugu/paket uz koju/i je kupljena terminalna/asemblirana oprema/uređaj, odnosno, Pretplatnik je još uvijek pod ugovorom sa obaveznim trajanjem po osnovu asemblirane usluge BH Telecoma, njegov zahtjev za Moja TV uslugu bit će prihvaćen pod uslovom da podnese zahtjev za prijevremeni prestanak ugovornog odnosa za asembliranu uslugu uz izmirenje svih obaveza po osnovu prekida obaveznog trajanja.
 • Ukoliko postojeći Pretplatnik podnosi Zahtjev uz ugovaranje obaveznog trajanja na period od 24 mjeseca, sa ili bez probnog perioda, te pri tome otkazuje ranije korištenu osnovnu uslugu/paket uz koju/i je kupljena terminalna/asemblirana oprema/uređaji, odnosno Pretplatnik je još uvijek pod ugovorom sa obaveznim trajanjem po osnovu asemblirane usluge BH Telecoma, njegov zahtjev za Moja TV uslugu bit će prihvaćen pod uslovom da:
 1. podnese zahtjev za prijevremeni prestanak ugovornog odnosa sa obaveznim trajanjem za asembliranu uslugu uz izmirenje obaveza po osnovu prijevremenog prekida ili
 2. prihvati opciju prenošenja svih ugovorenih obaveza (mjesečne rate, popusti itd.), po osnovu kupljene terminalne/asemblirane opreme/uređaja u okviru asemblirane usluge, na novi ugovor za Moja TV uslugu.
 • U slučaju da Pretplatnik prihvati opciju prenošenja svih ugovorenih obaveza, prethodni stav, tačka b), Pretplatnik može:
 1. izmiriti sve preostale mjesečne rate za kupljenu terminalnu/asemblirani opremu/uređaj odjednom uz prenošenje obaveznog trajanja po osnovu ugovora kojim je ugovorena asemblirana usluga ili,
 2. nastaviti plaćati mjesečne rate za kupljenu terminalnu/asemblirani opremu/uređaj po ranije ugovorenom otplatnom planu, a iste će se ispostavljati na novom računu za korištenje Moja TV usluge.
 • U slučaju da Pretplatnik u toku obaveznog trajanja (uključujući probni period) podnese zahtjev za kupovinu terminalne opreme/uređaja iz asemblirane ponude BH Telecoma, uz ugovaranje obaveznog trajanja po osnovu asemblirane usluge, ukoliko je to omogućeno važećom ponudom asemblirane usluge, prekida se probni period i nastupa korištenje Moja TV usluge po uslovima i cijenama utvrđenim u Cjenovniku, čije je obavezno trajanje počelo teći od dana aktivacije Moja TV paketa.
 • Cijena pristupa, cijena mjesečne naknade, kao i svi drugi jednokratni i mjesečni troškovi proizašli korištenjem Moja TV usluge od strane Pretplatnika, ispostavljaju se na jednom mjesečnom računu.
 • Mjesečna naknada koja se naplaćuje za korištenje Moja TV usluge ne uključuje RTV taksu koja se plaća u skladu sa relevantnim zakonom.“

 

 

 • U Prilogu „Specifični uslovi Moja TV usluge za rezidencijalne korisnike“, član 19. mijenja se i glasi:

Član 19.

 • U slučaju prijevremenog prestanka ugovora u toku obaveznog trajanja, na zahtjev ili krivicom Pretplatnika, Pretplatnik je obavezan platiti korištenje opreme/uređaja za onaj period u kojem je oprema korištena, tj. izmiriti sve mjesečne naknade za korištenu opremu, a za koje je bio oslobođen plaćanja u skladu sa ugovorom.
 • Pored navedenih obaveza iz prethodnog stava, u slučaju prestanka ugovora na zahtjev ili krivicom Pretplatnika, Pretplatnik je obavezan ispuniti i sve druge obaveze u skladu sa ugovorom, Opštim uslovima i Cjenovnikom, odnosno Pretplatnik je obavezan izmiriti sve redovno dospjele obaveze, kao i sve druge eventualno dospjele obaveze iz osnova obaveznog trajanja ugovornog odnosa, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na vraćanje iskorištenih popusta i sl., kao što je obaveza Pretplatnika, koji je zaključio ugovor sa obaveznim trajanjem u cilju ostvarivanja niže cijene mjesečne pretplate osnovnog paketa, prema kojoj je obavezan jednokratno platiti (dospijeva na naplatu odmah) iznos svih dodijeljenih popusta na cijenu mjesečne naknade osnovnog paketa.
 • U slučaju prestanka ugovora na zahtjev Pretplatnika u toku probnog perioda od 30 dana, Pretplatnik je oslobođen izmirenja obaveza po osnovu obaveznog trajanja ugovora za korištenje Moja TV paketa navedenih u stavu (1) ovog člana kao i izmirenja obaveza vraćanja dodijeljenog popusta na cijenu naknade za osnovni paket koji se dodijeli u slučaju zaključivanja ugovora sa obaveznim trajanjem.
 • U slučaju prestanka ugovora na zahtjev Pretplatnika u toku probnog perioda od 30 dana, Pretplatnik je obavezan platiti naknadu za pristupnu taksu, mjesečnu naknadu za osnovni paket, naknadu za dodatne usluge te realizovani saobraćaj za taj period korištenja.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za prestanak ugovora o korištenju Moja TV paketa usluga, Pretplatniku je omogućeno, ukoliko postoje Tehnički uslovi, istovremeno ugovaranje korištenja zasebne usluge/a kao zamjene za korištenu uslugu iz Moja TV paketa i to:
 1. fiksni telefonski priključak, kao zamjena za fiksnu telefonsku uslugu sadržanu u Moja TV paketu, uz uslove i cijene definisane Cjenovnikom;
 2. xDSL pristup Internet mreži (paketi iz redovne ponude, izuzev paketa NetFlat Office), kao zamjena za uslugu pristupa Internetu putem fiksne mreže sadržanu u Moja TV paketu, uz uslove i cijene definisane Cjenovnikom.
 • Vrsta zamjenske usluge, čije korištenje je Pretplatniku omogućeno na osnovu prethodnog stava, zavisit će od sadržaja ranije korištenog Moja TV paketa i Tehničkih uslova.
 • U slučaju prestanka ugovora, uslijed tehničke nemogućnosti promjene lokacije priključka, Pretplatnik je oslobođen obaveze plaćanja (stav (1) ovog člana) mjesečne naknade za korištenje instalirane terminalne opreme/uređaja za Moja TV paket.
 • U slučaju prestanka ugovora, uslijed tehničke nemogućnosti promjene lokacije priključka, BH Telecom će Pretplatniku omogućiti da zaključi ugovor za korištenje pojedinačne/ih usluga BH Telecoma navedenih u stavu (5) ovog člana bez plaćanja cijene/a pristupa usluzi.“