Izmjene i dopune Cjenovnika u okviru usluga Moja TV Videoteka i Pay-Per-View

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma se odnose na izmjene u okviru ponude usluga Moja TV Videoteka (VoD usluga) i Pay-Per-View (PPV).

Vrše se sljedeće izmjene i dopune:

– Moja TV videoteka:

NAZIV USLUGEJedinica mjereCijena bez PDV-a u KMCijena sa

PDV-om u KM

Moja TV Videoteka:

 

a)     Kategorija A

b)     Kategorija B

c)      Kategorija C

d)     Kategorija D

e)     Kategorija E

f)       Kategorija F

g)     Kategorija G

h)     Kategorija H

i)       Kategorija I

j)       Kategorija J

k)      Kategorija K

 

jednokratno

(po video sadržaju / paketu sadržaja)

 

 

0,50

0,85

1,27

1,70

2,13

2,56

2,98

4,26

6,40

8,54

0,00

 

 

0,59

0,99

1,49

1,99

2,49

2,99

3,49

4,99

7,49

9,99

0,00

Napomena:

a)     Moja TV Videoteka je dodatna usluga koja korisnicima omogućava iznajmljivanje video sadržaja na zahtjev (eng. Video on Demand – VoD) poput filmova, serija, muzičkih koncerata, sportskih utakmica i dr.

b)     Video sadržaji se nude pojedinačno (samostalno) ili kao paket sadržaja.

c)     Ponuda video sadržaja, po kategorijama, dostupna je kroz MojaTV meni i na internet stranici BH Telecoma.

d)     Od trenutka aktivacije, odabrani sadržaj je dostupan korisniku, bez ograničenja broja gledanja:

–  u periodu od 24 sata, za pojedinačne video sadržaje;

–  u periodu koji je naveden u okviru Moja TV menija, za pakete video sadržaja.

e)     Odabrani sadržaj ili paket sadržaja je aktivan za korisnika sve do isteka definisanog perioda dostupnosti i nije moguća prijevremena deaktivacija.

 

– Pay-per-View:

NAZIV USLUGEJedinica mjereCijena bez PDV-a u KMCijena sa

PDV-om u KM

Pay-Per-View   
Napomena:

a)     Pay-Per-View usluga korisnicima omogućava gledanje odabranog video sadržaja u realnom vremenu putem MojaTV usluge na TV aparatu (putem STB-a) ili online putem Moja webTV usluge.

b)     Za određene sadržaje, korisnicima će biti omogućeno ponovno gledanje u određenom vremenskom roku nakon prvog emitovanja.

c)     Sadržaj se može gledati samo putem usluge (Moja TV ili Moja webTV) preko koje je aktiviran.

d)     Plaćanje za gledanje sadržaja u okviru Pay-Per-View usluge vrši se jednokratno za svaki pojedinačni video sadržaj i to:

o    unaprijed (prepaid opcija) u slučaju gledanja sadržaja online (Moja webTV);

o    naknadno (postpaid opcija), uz mjesečni račun za Moja TV uslugu, u slučaju gledanja sadržaja na TV aparatu putem STB-a.

e)     U slučaju online aktivacije putem Moja webTV usluge, korisniku će biti omogućeno i besplatno korištenje Moja webTV usluge u trajanju od:

o    5 dana od dana aktivacije Kategorije 6, 7, 8, 9, 10 ili 11.

o    10 dana od dana aktivacije Kategorije 12, 13 ili 14.

f)      BH Telecom nije odgovoran za nemogućnost distribucije određenog sadržaja/događaja ukoliko je nemogućnost distribucije izazvana višom silom. Pod višom silom smatraju se situacije koje su izvan kontrole i nezavisne od volje BH Telecoma, a koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći poduzimanjem odgovarajuće radnje.

g)     Korisnik garantuje da će uslugu Pay-Per-View koristiti samo za svoje privatne potrebe te istu neće ni na koji način učiniti dostupnom javnosti ili na bilo koji način prosljediti drugom licu.

h)     BH Telecom ne odgovara za bilo kakvu štetu/posljedicu koja bi mogla nastati zbog prekida u radu internet konekcije prilikom korištenja usluge Pay-Per-View.

i)      Korisnik online Pay-Per-View usluge je saglasan da povremeni prekidi u gledanju određenog događaja ne mogu biti osnov za žalbu niti osnov za povrat unaprijed uplaćenog iznosa za gledanje tog sadržaja.

Aktivacijajednokratno0,000,00
Napomena:

Aktivaciju i plaćanje usluge, u slučaju online praćenja Pay-Per-View sadržaja putem Moja webTV usluge, korisnici realizuju na zvaničnoj web stranici BH Telecoma, dok korisnici osnovnih Moja TV paketa Pay-Per-View sadržaje aktiviraju na TV-u putem STB-a korištenjem PIN-a.

Naknada za korištenje:

 

a)   Kategorija 1

b)   Kategorija 2

c)   Kategorija 3

d)   Kategorija 4

e)   Kategorija 5

f)    Kategorija 6

g)   Kategorija 7

h)   Kategorija 8

i)    Kategorija 9

j)    Kategorija 10

k)   Kategorija 11

l)    Kategorija 12

m)  Kategorija 13

n)   Kategorija 14

o)   Kategorija 15

jednokratno po događaju/

sadržaju

 

 

0,85

1,27

1,70

2,13

2,56

3,41

4,26

5,12

6,83

8,54

10,25

11,96

13,67

17,09

0,00

 

 

0,99

1,49

1,99

2,49

2,99

3,99

4,99

5,99

7,99

9,99

11,99

13,99

15,99

19,99

0,00