OBAVIJEST O ISPLATI DODATNE DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH

Saglasno Odluci o isplati dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018.,2019. i 2020. godinu i fonda rezervi broj: 00.1-03- 391690/21-3 donesenoj na 66. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 25.10.2021. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo obavještava dioničare o isplati dodatne dividende.

Vrijednost dodatne dividende po dionici iznosi 0,7878930483 KM.

Pravo na dodatnu dividendu imaju dioničari koji su na dan donošenja Odluke o isplati dividende evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Isplata dodatne dividende izvršiće se putem Registra vrijednosnih papira u FBiH.

Sve informacije vezane za isplatu dividende mogu se dobiti u Registru vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, Sarajevo, odnosno upitom na e-mail adresu info@rvp.ba i brojeve telefona 033 279 152; 033 279 154; 033 279 150.

Dioničarima koji imaju pravo na dodatnu dividendu, ista će biti isplaćena na račun na koji je izvršena isplata dividende u 2021. godini.

Ovim putem pozivamo  vlasnike dionica BH Telecoma d.d. Sarajevo koji su imali promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu, da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH počev od dana objave ove obavijesti.

Svi podaci dioničara koji su dostavljeni na adresu BH Telecoma zaključno sa datumom objave ove obavijesti, biće proslijeđeni Registru vrijednosnih papira u FBiH radi ažuriranja podataka.

Potraživanja po osnovu dividende zastarjevaju u općem zastarnom roku od 5 (pet) godina od dana nastanka obaveze, odnosno od donošenja Odluke o isplati dividende za svaku poslovnu godinu, shodno odredbama člana 371. Zakona o obligacionim odnosima FBiH. Po proteku roka zastare predmetna potraživanja neće biti isplaćivana dioničarima, odnosno protekom tog roka dioničari gube pravo prinudne naplate potraživanja po osnovu dividende.

 

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO