Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

 UNAPREĐENJE USLUGA MojaTV Videoteka i Pay-Per-View

 Obavještavamo korisnike da će se od 5.septembra 2021. godine primjenjivati sljedeće izmjene u cjenovniku: izmjene VoD ponude, koje podrazumijevaju: izmjenu cijena za ponuđene kategorije i proširenje sa novim cjenovnim kategorijama i izmjene Pay-Per-View ponude, koje podrazumijevaju: uvođenje mogućnosti ponude Pay-Per-View usluge i putem STB-a na TV aparatu, proširenje sa novim cjenovnim kategorijama, ukidanje ograničenja trajanja sadržaja koji se emituju i definisanje mogućnosti Time shift opcije, tj. naknadnog gledanja sadržaja, samo za određene sadržaje, u zavisnosti od regulisanih prava sa dobavljačima sadržaja.

 

Moja TV Videoteka – primjena od 5.9.2021.

 

NAZIV USLUGE

Jedinica mjere Cijena bez PDV-a u KM Cijena sa

PDV-om u KM

Moja TV Videoteka:

 

a)      Kategorija A

b)      Kategorija B

c)      Kategorija C

d)      Kategorija D

e)      Kategorija E

f)       Kategorija F

g)      Kategorija G

h)      Kategorija H

i)       Kategorija I

j)       Kategorija J

 

jednokratno

(po video sadržaju)

 

 

0,50

0,85

1,27

1,70

2,13

2,56

2,98

4,26

6,40

8,54

 

 

0,59

0,99

1,49

1,99

2,49

2,99

3,49

4,99

7,49

9,99

Napomena:

a)     MojaTV Videoteka je dodatna usluga koja korisnicima omogućava iznajmljivanje video sadržaja na zahtjev (eng. Video on Demand – VoD) poput filmova, serija, muzičkih koncerata, sportskih utakmica i dr.

b)     Ponuda video sadržaja, po kategorijama, dostupna je kroz MojaTV meni i na internet portalu BH Telecoma.

c)     Od trenutka aktivacije odabranog sadržaja, isti je dostupan korisniku u periodu od 24 sata,  bez ograničenja broja gledanja u navedenom periodu.

 

Pay-per-View – primjena od 5.9.2021.

 

NAZIV USLUGE

Jedinica mjere Cijena bez PDV-a u KM Cijena sa

PDV-om u KM

Pay-Per-View      
Napomena:

a)     Pay-Per-View usluga korisnicima omogućava gledanje odabranog video sadržaja u realnom vremenu putem MojaTV usluge na TV aparatu (putem STB-a) ili online putem Moja webTV usluge.

b)     Za određene sadržaje, korisnicima će biti omogućeno ponovno gledanje u određenom vremenskom roku nakon prvog emitovanja.

c)     Sadržaj se može gledati samo putem usluge (MojaTV ili Moja webTV) preko koje je aktiviran.

d)     Plaćanje za gledanje sadržaja u okviru Pay-Per-View usluge vrši se jednokratno za svaki pojedinačni video sadržaj i to:

o    unaprijed (prepaid opcija) za slučaj gledanja sadržaja online (Moja webTV);

o    naknadno (postpaid opcija), uz mjesečni račun za MojaTV uslugu, u slučaju gledanja sadržaja na TV aparatu putem STB-a.

e)     U slučaju online aktivacije putem Moja webTV usluge, korisniku će biti omogućeno i besplatno korištenje Moja webTV usluge u trajanju od:

o    5 dana od dana aktivacije Kategorije 6, 7, 8, 9, 10 ili 11.

o    10 dana od dana aktivacije Kategorije 12, 13 ili 14.

f)      BH Telecom nije odgovoran za nemogućnost distribucije određenog sadržaja/događaja ukoliko je nemogućnost distribucije izazvana višom silom. Pod višom silom smatraju se situacije koje su izvan kontrole i nezavisne od volje BH Telecoma, a koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći poduzimanjem odgovarajuće radnje.

g)     Korisnik garantuje da će uslugu Pay-Per-View koristiti samo za svoje privatne potrebe te istu neće ni na koji način učiniti dostupnom javnosti ili na bilo koji način prosljediti drugom licu.

h)     BH Telecom ne odgovara za bilo kakvu štetu/posljedice koja bi mogla nastati zbog prekida u radu Internet konekcije prilikom korištenja usluge Pay-Per-View.

i)      Korisnik online Pay-Per-View usluge je saglasan da povremeni prekidi u gledanju određenog događaja ne mogu biti osnov za žalbu niti osnov za povrat unaprijed uplaćenog iznosa za gledanje tog sadržaja.

Aktivacija jednokratno 0,00 0,00
Napomena:

Aktivaciju i plaćanje usluge, za slučaj online praćenja Pay-Per-View sadržaja putem Moja webTV usluge, korisnici realizuju na zvaničnoj web stranici BH Telecoma, dok korisnici osnovnih MojaTV paketa Pay-Per-View sadržaje aktiviraju na TV-u putem STB-a korištenjem PIN-a.

Naknada za korištenje:

 

a)   Kategorija 1

b)   Kategorija 2

c)   Kategorija 3

d)   Kategorija 4

e)   Kategorija 5

f)    Kategorija 6

g)   Kategorija 7

h)   Kategorija 8

i)    Kategorija 9

j)    Kategorija 10

k)   Kategorija 11

l)    Kategorija 12

m)  Kategorija 13

n)   Kategorija 14

jednokratno po događaju/

sadržaju

 

 

0,85

1,27

1,70

2,13

2,56

3,41

4,26

5,12

6,83

8,54

10,25

11,96

13,67

17,09

 

 

0,99

1,49

1,99

2,49

2,99

3,99

4,99

5,99

7,99

9,99

11,99

13,99

15,99

19,99