OBAVIJEST O ISPLATI DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH

Saglasno Odluci o isplati dividende za 2020. godinu  broj: 00.1-03- 346888/21-5  donesenoj na 64. redovnoj Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 30.06.2021. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo obavještava dioničare o isplati dividende.

Vrijednost dividende po dionici za 2020.godinu iznosi 0,5515514844 KM.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan donošenja Odluke o isplati dividende evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Isplata dividende za 2020.godinu izvršiće se posredstvom Registra vrijednosnih papira u FBiH.

Sve informacije vezane za isplatu dividende mogu se dobiti u Registru vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, Sarajevo, odnosno upitom na e-mail adresu info@rvp.ba i brojeve telefona 033 279 152; 033 279 154; 033 279 150.

Ovim putem pozivamo  vlasnike dionica BH Telecoma d.d. Sarajevo koji su imali promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu, da se obrate Registru vrijednosnih  papira u FBiH počev od dana objave ove obavijesti.

Svi podaci dioničara koji su dostavljeni na adresu BH Telecoma zaključno sa datumom objave ove obavijesti, biće proslijeđeni Registru vrijednosnih papira u FBiH radi ažuriranja podataka.

Potraživanja po osnovu dividende zastarjevaju u općem zastarnom roku od 5 (pet) godina od dana nastanka obaveze, odnosno od donošenja Odluke o isplati dividende za svaku poslovnu godinu, shodno odredbama člana 371. Zakona o obligacionim odnosima FBiH. Po proteku roka zastare predmetna potraživanja neće biti isplaćivana dioničarima, odnosno protekom tog roka dioničari gube pravo prinudne naplate potraživanja po osnovu dividende.

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO