JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju plasmana ponude BH Telecoma korištenjem online platforme (Q-commerce)

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere. Pismo namjere treba da sadrži:

1. Izjavu kojom se potvrđuje da Vlasnik online platforme može ispuniti sljedeće:

· da se ne bavi pružanjem telekomunikacionih usluga, da ne posjeduje dozvolu za pružanje tih usluga izdatu od strane nadležnog regulatornog organa te da se ne nalazi na listi konkurentnih subjekata i nepodobnih ponuđača BH Telecoma;

· da je saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH;

· da može ponuditi plasman usluga na prostoru Bosne i Hercegovine;

· da posjeduje web aplikaciju i aplikaciju za mobilne uređaje (Android i iOS aplikacija);

· da se prilikom plaćanja narudžbe na prodajnom mjestu BH Telecoma koristi gotovinsko plaćanje;

· da ima mogućnost za korištenje interaktivne mape za praćenje dostave i kurira na mapi u realnom vremenu.

2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

· Original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra, odnosno original ili kopija rješenja nadležne službe za upravu koji/koja sadrži podatke o registrovanim djelatnostima. Navedeni dokument po datumu izdavanja ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci, računajući sa datumom isteka roka za javni poziv;

· Original ili ovjerena kopija ID i PDV broja.

3. Ekonomska i finansijska podobnost

· Odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun. Navedeni dokument po datumu izdavanja ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci, računajući sa datumom isteka roka za javni poziv;

· Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, izdato od strane nadležne porezne uprave.

Pismo namjere treba da bude originalno, na memorandumu pravnog lica, ovjereno pečatom i potpisano od strane ovlaštene osobe.

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Sektor za upravljanje prodajom

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na Javni poziv za poslovnu saradnju na polju plasmana ponude BH Telecoma korištenjem online platforme (Q- commerce)– ne otvaraj!”

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren do 31.12.2022. godine i vrijedi od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i/ili web stranici www.bhtelecom.ba.

Dodatne informacije Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem maila: lejla.kuc@bhtelecom.ba