OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-82722/22

Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU BACKUP AS A SERVICE SOFTWAREA PROIZVOĐAČA VEEAM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 04-82722/22

  1. Komunikacija

 Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Namik. Merzić;       tel: +387 33 256 176; e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

  1. Informacija o izmjeni tačke 2. Obavještenja broj: 04-82722/22 vezano za rok za dostavljanje inicijalnih ponuda

Ovim vas obavještavamo o odgodi roka za prijem inicijalnih ponuda tako da se probitno zadani rok: 6.10.2022. g. 16h mijenja i važeći glasi kako slijedi:

 

Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

INICIJALNA PONUDA za usluge podrške za backup as a service broj: 04-82722/22 – NE OTVARAJ»

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Protokol.

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 14.10.2022. godine do 16:00 sati.

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan.

Ostali elementi obavještenja o nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja broj: 04-82722/22 od 20.9.2022. godine ostaju neizmijenjeni.