OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-347686/21

Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi na izgradnji FTTC mrežne

infrastrukture za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo

Nabavka je podijeljena na šest lotova, kako slijedi:

LOT 1 – Izgradnja FTTC mreže Sarajevo (Direkcija Sarajevo),

LOT 2 – Izgradnja FTTC mreže Tuzla (Direkcija Tuzla),

LOT 3 – Izgradnja FTTC mreže Zenica (Direkcija Zenica),

LOT 4 – Izgradnja FTTC mreže Mostar (Direkcija Mostar),

LOT 5 – Izgradnja FTTC mreže Bihać (Direkcija Bihać),

LOT 6 – Izgradnja FTTC mreže Travnik (Direkcija Travnik),

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocijene prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisan Tenderskom dokumentacijom.

2. Produženje roka za dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti ponudu u originalu i ista treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom „Ponuda za građevinske i montažne radove na izgradnji FTTC mrežne infrastrukture za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, lot broj: _______(navesti lot/ove za koje se ponuda dostavlja), broj nabavke: 06-347686/21– NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne zatvorene koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 – dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2 – cijenu ponude i garanciju za ponudu propisanu Tenderskom dokumentacijom. Koverta 2 se dostavlja odvojeno za svaki pojedini lot.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, protokol, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ovim se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda tako da važeći rok glasi: Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 14.7.2021. godine do 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Ostalo

Ostali podaci vezano za obavještenje o ovoj nabavci putem javnog nadmetanja su kako je navedeno u tačkama 3. i 4. Obavještenja o nabavci putem javnog nadmetanja broj: 06-347686/21 objavljenog na www.bhtelecom.ba dana 8.6.2021. godine.