OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 114940/20

Predmet nabavke: Usluga redovnog održavanja DWDM opreme BH Telecoma instalisane u Srbiji i Mađarskoj

shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.

Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Web stranica: www.bhtelecom.ba

I. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

Inicijalna ponuda za nabavku, Usluga redovnog održavanja DWDM opreme BH Telecoma instalisane u Srbiji i Mađarskoj broj: 114940/20 MB – NE OTVARAJ

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Protokol.

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 16.02.2021. godine do 16:00 sati.

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.