OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE: IZRADA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETSKOG POLJA U OKOLINI BS (800/900/1800/2100 MHz) KOJI SU U VLASNIŠTVU BH TELECOM-a I NALAZE SE NA PODRUČJU FBiH I DISTRIKTA BRČKO,A U CILJU PRIBAVLJANJA POTVRDE KOJU IZDAJE (RAK) U BiH

Broj nabavke :3535/21

 

Predmet nabavke: Izrada Izvještaja o ispitivanju elektromagnetskog polja u okolini BS (800/900/1800/2100 MHz) koji su u vlasništvu BH Telecom-a i nalaze se na području FBiH i Distrikta Brčko,a u cilju pribavljanja potvrde koju izdaje (RAK) u BiH

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

1. Mibo komunikacije d.o.o Sarajevo, Tvornička 3, 71 210 Ilidža

2. J.U Institut za zaštitu i ekologiju, Vidovdanska 43, 78 000 Banja Luka

3. Zagrebinspekt d.o.o Mostar, Rudarska 247, 88 000 Mostar

I. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Alma Zajko-Kadrić, tel: +387 33 256 097, alma.zajko-kadric@bhtelecom.ba ili Dalila Mujarić, tel: +387 33 256 098, dalila.mujaric@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku broj: 3535/21 AZK“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Protokol BH Telecom, Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 02.03.2021.godine, do 13:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 02.03.2021.godine, u 13:30 sati, u prostorijama BH Telecoma, Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo.

Zbog novonastale epidemiološke situacije, a u cilju odgovornog i preventivnog djelovanja neće se obaviti javno otvaranje dostavljenih ponuda. S tim u vezi, ponuđačima koji dostave ponude do zadanog roka za dostavu ponuda, biti će dostavljen Zapisnik sa otvaranja ponuda putem e-maila.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III. IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV. TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje i ista se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, u Ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo – Protokol, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 3535/21-AZK sa tačnom adresom i kontakt-telefonom/faxom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.