OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

PREDMET NABAVKE

Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma (LOT 1-LOT 7).

1. LOT 1 – područje rada kantona Sarajevo

2. LOT 2 – područje rada kantona Bihać

3. LOT 3 – područje rada kantona Tuzla

4. LOT 4 – područje rada kantona Zenica

5. LOT 5 – područje rada kantona Travnik

6. LOT 6 – područje rada kantona Mostar

7. LOT 7 – područje rada kantona Goražde

1. KOMUNIKACIJA

 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amra Velić, tel: +387 33 256 -172, e-mail adresa: amra.velic@bhtelecom.ba Adnan Lagumdžija, tel: +387 33 256 -170, e-mail adresa: adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba

Fax: +387 256 -171 Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije se ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

 

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

 

2. DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

 

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom:

 

 

Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma (LOT 1-LOT 7), broj 118327/20 A.V. LOT/LOT-ovi_______ – NE OTVARAJ“

 

 

 

Unutar ponude (koverte za kompletnu ponudu) dostavljaju se neprovidne koverte, kako slijedi:

 

Koverta br. 1 – dokumentacija propisana Tenderskom dokumentacijom za LOT/ove ____ (dostavlja se jedna Koverta 1 za sve LOT-ove / upisuju se na koverti svi LOT-ovi na koje ponuđač dostavlja ponudu),

 

Koverta br. 2 – cijena ponude i garancija za ozbiljnost ponude (dostavlja se za svaki LOT pojedinačno). Na svim kovertama je potrebno označiti šta se dostavlja unutar iste i za koji LOT.

 

Ponuda se može dostaviti za jedan LOT, više LOT-ova i sve LOT-ove.

 

 

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, BiH

 

 

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 26.01. 2021. godine do 9:30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

 

3. IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

 

4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 20,00 KM ili 10,50 EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 118327/20 A.V za tendersku dokumentaciju za nabavku usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma (LOT 1-LOT 7), sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: +387 33 256 171 na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

 

 

Tenderska dokumentacija se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija. Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača).

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.