OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 86937/20 MB

 

Predmet nabavke: pružanje špediterskih usluga

 

I. Komunikacija

 

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

 

 

II. Dostavljanje ponuda

 

 

Ponuda sa pečatom i potpisom dostavlja se sa slijedećom naznakom:

 

 

“Ponuda za nabavku pružanja špediterskih usluga, broj 86937/20 MB – NE OTVARAJ“

 

 

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom dd Sarajevo, Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 19.10.2020. godine do 11:00 sati.

 

 

 

Iz razloga trenutne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) javno otvaranje ponuda se neće održati u prisustvu ponuđača koji dostave svoje ponude. Ponude će biti otvorene u prisustvu imenovane Komisije ispred BH Telecoma te će svi ponuđači koji svoje ponude dostave u određenom krajnjem roku putem faksa / e-maila primiti Zapisnik sa otvaranja ponuda.

 

 

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

 

 

III. Izmjena ili povlačenje ponude

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

 

 

 

IV. Tenderska dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, u Ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku: pružanje špediterskih usluga, broj: 86937/20 MB, za nabavku sa tačnom adresom i kontakt-telefonom/faxom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se moze dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.