POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BROJ 12527-1/16 SS

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BROJ 12527-1/16 SS

 

Usluge /Roba

I:         

Naziv Ponuđača

UNIS TELEKOM  d.d. Mostar

Adresa

ul.Dr.Ante Starčevića 50,Mostar

Tel./Fax

 036 445 300;fax 036 445 323

 

 

Nabavka se dodatno objavljuje na web stranici www.bhtelecom.ba

 

I.1.       PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija

BH Telecom d.d. Sarajevo

Kontakt-osoba

Slavica Spahić

Adresa direkcije: Franca Lehara 7

Poštanski broj: 71000

Grad 

Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200211100005

               PDV broj:   200211100005

Telefon: 033/256 094

Faks: 033/256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

slavica.spahic@bhtelecom.ba

 

Internet adresa (web)

www.bhtelecom.ba

 

I     PREDMET NABAVKE  

                                   Usluge

 

I.1             OPIS PREDMETA NABAVKE :           

Nabavka usluge :proširenje licenci i HW nadogradnja IVR platforme  , a u skladu sa specifikacijom i tehničkim zahtjevima u prilogu Poziva. Ponudu je potrebno pripremiti i dostaviti u skladu sa tekstom Poziva za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka , specifikacijom,tehničkim zahtjevim a koja se dostavlja u prilogu.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Cijenu ponude – popuniti specifikaciju  (istu potpisati od strane ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

-Izjavu da je saglasan sa sljedećim uslovima plaćanja: plaćanje će se vršiti u iznosu od 100%  vrijednosti ugovora ,u roku od 30 dana po prijemu fakture i uz fakturu obavezno priloženog zapisnika o kvalitativnom prijemu bez primjedbi.

                                                                                                             

 

I.2        TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

 60 dana od dana obostrano potpisanog ugovora 

 

II:         PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1.     GARANCIJA ZA  PONUDU

NE ZAHTJEVA SE

 

II. 2.     GARANCIJA ZA  DOBRO IZVRŠENJE POSLA  

Ponuđač je dužan dostaviti ovjerenu izjavu da će u slučaju zaključivanja ugovora, 7 dana po potpisu ugovora a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 30 dana.

Forma garancije prihvatljive za BH Telecom je u prilogu Poziva

II.2.a.)GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

 

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu ponuđača da će ukoliko bude izabran dostaviti originalne bezuslovne bankarske garancije za garantni period (prema formi koja je sastavni dio TD – Prilog 4) u iznosu od 5% od vrijednosti radova bez PDV-a  u roku od 10 dana od dana obostrano potpisanog zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu radova bez primjedbi: sa rokom važnosti:  garantni period + 30 dana

Forma garancije za garantni period  je sastavni dio TD.

II. 3.     USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Ponuda ponuđača će se odbiti u slučaju da ponuđač:

a)nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja  u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini . Dokaz u BiH: U Federaciji BiH i RS potvrdu izdaje Porezna uprava ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude ( dostaviti original ili kopiju potvrde).

b)nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini . Dokaz u BiH: potvrde izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO)  ne starije od tri mjeseca od dana  dostavljanja ponude (u ponudi dostaviti original ili kopiju potvrde). 

 

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.“

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDVa, kao dokaz za tačku b) potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDVa ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO)  kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

 

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST  OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđač dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem u ponudi slijedećeg dokumenta:

Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude.

 

II. 5.     USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač dokazuje svoju ekonomsku i finansijsku podobnost prilaganjem u ponudi:

Odgovarajućeg bankovnog pisma kojim se dokazuje da je glavni račun ponuđača aktivan u periodu od tri mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma u kojem banka treba da navede da je navedeni račun glavni račun. Datum izdavanja potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponude.

II. 6.     KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Ekonomski najpovoljnija ponuda postignuta kroz pregovore

II.7.      ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH.

 

II. 8.     ROK ZA PRIJEM PONUDE           

 Do  08.08.2016.godine           (datum),          16:00 sati                   (vrijeme)

 

II.9.      MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

 90 dana počev od krajnjeg roka za dostavljanja inicijalne ponude            

 

 

II. 10.   DATUM I MJESTO PREGOVORA U slučaju da ponuđač bude ocjenjen kao kvalifikovan bit će naknadno obaviješten o mjestu i terminu pregovora.

 

II.11:    DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane.Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude) može biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i  naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol: Protokol: Franca Lehara br.7   sa naznakom:Ponuda , broj 12527-1/16 SS  NE OTVARAJ».

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocjenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen putem maila slavica.spahic@bhtelecom.ba ili na fax br. 033 256 171.