OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke: 10109/16

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke: 10109/16

Predmet nabavke: robe i usluge kako slijedi:

a. Sistem za brojanje posjetilaca na zadatim lokacijama – komada 36

b. Instalacija sistema za brojanje posjetilaca na zadatim lokacijama – komada 36

c. Instalacija softwer-a sistema za brojanje posjetilaca – komada 8

d. Obuka uposlenika Ugovornog organa za rad na softveru

 

   

  I.              Komunikacija

  Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

  Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

  Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

  Fax: +38733 256 171

  Web stranica: www.bhtelecom.ba

   

  Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

   

  II.            Dostavljanje ponuda

   

  Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

  “Ponuda za nabavku: sistem za brojanje posjetilaca, broj nabavke: 10109/16.“

   

  Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara br. 7- Protokol, 71 000 Sarajevo.

  Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do: 29.07.2016. godine do 11:00 sati.

  Ponude se otvaraju dana 29.07.2016. godine u 11:15 sati, u prostorijama BH Telecoma, Franca Lehara 7, Sarajevo, III sprat, sala 003. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

  Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

   

  III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

   

  Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

   

  Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

   

  Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

    

  IV.Tenderska dokumentacija

   

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, Protokol, Franca Lehara 7, Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 10109/16 – nabavka sistem za brojanje posjetilaca sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

   

  Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

  BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.