Prilog 1. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Prilog 1. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-13347/16

 

Predmet: Nabavka usluge angažovanja radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji TK mreže na području FBiH

 

I.              Komunikacija

 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: 

Slavica Spahić, 033 256 094;e-mail:slavica.spahic@bhtelecom.ba

Dijana Šačić, 033 256 095, e-mail:dijana.sacic@bhtelecom.ba

Fax: 033 256 171, Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije se ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje.Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

 

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

II.            Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: Usluga angažovanja radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji TK mreže na području FBiH broj nabavke JN br. 06-13347/16“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo – PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti  28.7.2016.g.do 14 sati

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove Ponuđača u postupku nadmetanja.

 

IV.          Tenderska dokumentacija 

 

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 20,00 KM. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma (ul. Franca Lehara br. 7), prije nego što je otkupe.

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo PROTOKOL, ul. Franca Lehara br. 7, Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 06-13347/16 (za Nabavku usluge angažovanja radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji TK mreže na području FBiH ), sa tačnom adresom i kontakt telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: + 387 33 256 171 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

 

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

 

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

 

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi:

20,00 KM za domaće ili 10,50 EUR za ino- ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalog za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača)

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.