Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku putem postupka javnog nadmetanja broj: 10021/16 – nabavka Robe i usluge IP/MPLS Core i Internet peering uređaja sa pratećim uslugama

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku putem postupka javnog nadmetanja broj: 10021/16 – nabavka Robe i usluge IP/MPLS Core i Internet peering uređaja sa pratećim uslugama

Broj nabavke: 10021/16

 

 

Predmet nabavke: Robe i usluge IP/MPLS Core i Internet peering uređaja sa pratećim uslugama

 

I.              Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

  

II.            Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: Robe i usluge IP/MPLS Core i Internet peering uređaja sa pratećim uslugama, broj nabavke: 10021/16.“

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara br. 7- Protokol, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: do 20.06.2016. godine do 11:00 sati.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljačima neotvorene.