OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA broj: 07-551/16

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA broj: 07-551/16

Predmet nabavke: SISTEM ZA UPRAVLJANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA

 

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

 

  1. INFOSTUDIO d.o.o.,
  2. INFODOM d.o.o.,
  3. eVision d.o.o.,
  4. KING ICT d.o.o.,
  5. FACIT  d.o.o.,
  6. S Consulting d.o.o.,
  7. Alem sistemi d.o.o.

 

U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju i drugi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije.

 

 

.Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Zehra. Čorhodžić;  tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba ili

Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

 

I.              Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

 

„INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU SISTEMA ZA UPRAVLJANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA, broj nabavke: 07-551/16“.

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 5.5.2016.godine do 16:00 sati

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

II.            Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u ovom postupku.

 

III.           Tenderska dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7, Protokol, 71000 Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje Tenderske dokumentacije, na memorandumu ponuđača,  sa navedenim punim nazivom, kontaktima i adresom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: + 387 33 256 171. Ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima.

 

Bez navedenog pisanog zahjeva Tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.