OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj: 05-20806/15

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj: 05-20806/15

Predmet nabavke: Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma

 

 

I.                   Komunikacija

 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:  

Zehra. Čorhodžić;  tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba ili

Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje.Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

II.            Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

 

Ponuda za „Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom prometu“, broj nabavke : 05-20806/15.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: do 29.03.2016.godine do 9,00 sati

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

 

 

IV.              Tenderska dokumentacija

 

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 10,00KM/5,00Eur.

Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma , Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplate 10,00 KM za domaće ili 5,00 Eur za ino-ponuđače,

Transakcijski račun uplate za TD za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj ponuđača) a

Transakcijski račun uplate za TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171

Bez pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. 

TD se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima ako je navedeno u zahtjevu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje TD, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku, njegovom nalogu i odabiru brze pošte.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.