Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku putem pozivnog postupka broj: 4764/16 – nabavka motornog goriva za građevinsku mehanizaciju

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku putem pozivnog postupka broj: 4764/16 – nabavka motornog goriva za građevinsku mehanizaciju

Broj nabavke: 4764/16

 

Predmet nabavke: Motorno gorivo za građevinsku mehanizaciju

 

 

I.              Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

  

II.            Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: motorno gorivo za građevinsku mehanizaciju, broj nabavke 4764/16.“

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara br. 7- Protokol, 71 000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do: 18.03.2016. godine do 11:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 18.03.2016. godine u 11:15 sati, u prostorijama BH Telecoma, Franca Lehara 7, Sarajevo, III sprat, sala 003. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

Ostali elementi Tenderske dokumentacije ostaju neizmijenjeni.