OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJENJE PONUDA ZA NABAVKU PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 02-4622/16

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJENJE PONUDA ZA NABAVKU PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 02-4622/16

Predmet nabavke: USLUGE FINANSIJSKOG I DATA KLIRINGA

 

 

 

I.                   Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra. Čorhodžić;  tel: +387 33 256 175; e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.            Dostavljanje ponuda

 

Ovim obavještenjem se prvobitno zadani rok za dostavljanje ponuda (14.4.2016., 10:00 sati) mijenja i glasi kako slijedi:

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

 

„Ponuda za usluge finansijskog i data kliringa, broj nabavke: 02-4622/16“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 27.4.2016. godine do 10:00 sati.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.