OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA ZA POSTUPAK NABAVKE: Izvođenje radova na izgradnji akustične zaštite na lokalitetu Dolac Malta, Sarajevo za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA ZA POSTUPAK NABAVKE: Izvođenje radova na izgradnji akustične zaštite na lokalitetu Dolac Malta, Sarajevo za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo

Broj nabavke :03-8361/16-1 SA

 

Predmet nabavke: Nabavka: Izvođenje radova na izgradnji akustične zaštite na lokalitetu Dolac Malta, Sarajevo za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

 

  1. KOLINVEST d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića 37
  2. NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70
  3. GALBOLS d.o.o. Sarajevo, ul. Milana Preloga 19
  4. GRAT d.o.o. Hadžići, ul. Igmanska 92, 71 240 Hadžići
  5. CONING d.o.o. Sarajevo, ul. Radnička 70 A

 

I.              Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Selma Alagić, tel: +387 33 256 161, selma.alagic@bhtelecom.ba  ili

Namik Merzić, tel: +387 33 256 176, namik.merzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.            Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji akustične zaštite na lokalitetu Dolac Malta, Sarajevo za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, broj  03-8361/16 SA

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Protokol BH Telecom, Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 28.03.2016.godine, do 14:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 28.03.2016, u 14:30 sati, u prostorijama BH Telecoma, Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo, III sprat, Sala S3. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale za pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

 

IV.          Tenderska dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, Protokol BH Telecoma, Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 00387 33 256 171 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

 

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacija ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.