OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 001-PPSO/18

Predmet nabavke: Nabavka usluga uključenja korisnika širokopojasnih usluga BH Telecoma na području SBK

                      

 

I.              Komunikacija

 

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Bakaran Alina, tel: +387 030 509 817, e-mail adresa: alina.bakaran@bhtelecom.ba ili

Begović Hidajet, tel: +387 030 513 974, e-mail adresa: hidajet.begovic@bhtelecom.ba

Fax: +387 30 509 813

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.            Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: Nabavka usluga uključenja korisnika širokopojasnih usluga BH Telecoma na

području SBK, broj nabavke 001-PPSO/18.“

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik ul. Prnjavor 11 Travnik.

 

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: do 18.04.2018. godine do 12 sati.  

Ponude se otvaraju dana 18.04.2018. godine, u 13 sati, u prostorijama BH Telecoma Direkcija Travnik. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

 

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV.          Tenderska dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma d.d., Direkcija Travnik u kancalariji 85, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 030 509 813 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

 

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se moze dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

 

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.