OBAVJEŠTENJE O NABAVCI, ISPORUCI I MONTAŽI NAMJEŠTAJA U OBJEKTU BH TELECOMA – TKC DOLAC MALTA, OBJEKAT MREŽA, ULICA ZMAJA OD BOSNE 88

Broj nabavke: 46606/24

Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i montaža namještaja u objektu BH Telecoma – TKC Dolac Malta, objekat Mreža, ulica Zmaja od Bosne 88

I. Komunikacija
Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:
Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba
Dženana Omerbegović, 033 256 095; e-mail: Dzenana.Omerbegovic@bhtelecom.ba
Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II. Dostavljanje ponuda
Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:
“Ponuda za nabavku, isporuku i montažu namještaja u objektu BH Telecoma – TKC Dolac Malta, objekat Mreža, ulica Zmaja od Bosne 88, broj nabavke 46606/24“
Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo – PROTOKOL
Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 24.06.2024. godine do 11:00 sati.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.
Ponude se otvaraju dana 24.06.2024. godine u 11:30 sati, u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo, III sprat, sala broj S3.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda
Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.
Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nabavke.

IV. Tenderska dokumentacija
Tenderska dokumentacija može biti dostavljena elektronskim putem (e-mail) isključivo u PDF formatu, uz obavezno dostavljanje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku, isporuku i montažu namještaja u objektu BH Telecoma – TKC Dolac Malta, objekat Mreža, ulica Zmaja od Bosne 88, broj nabavke 46606/24 i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe navedene u Obavještenju, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.