OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA MAŠINSKOG ČIŠĆENJA I ODČEPLJAVANJA ODVODNIH CIJEVI, KANALIZACIONIH ODVODA I OTVORA U OBJEKTIMA BH TELECOMA

Broj nabavke: 24688/24

Predmet nabavke: Nabavka usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma prema LOT-ovima kako slijedi:

LOT 1 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području Kantona Sarajevo

LOT 2 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području rada Direkcije Mostar

LOT 3 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području rada Direkcije Travnik

LOT 4 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području rada Direkcije Bihać

LOT 5 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području rada Direkcije Zenica

LOT 6 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području rada Direkcije Goražde

LOT 7 – usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma na području rada Direkcije Brčko

Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci

I  Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba

Dženana Omerbegović, 033 256 095; e-mail: Dzenana.Omerbegovic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku broj 24688/24 – Nabavka usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo – PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 16.04.2024. godine do 12:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Ponude se otvaraju dana 16.04.2024. godine u 12:30 sati, u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo, III sprat, sala broj S3.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

III  Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV  Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija može biti dostavljena elektronskim putem (e-mail) isključivo u PDF formatu, uz obavezno dostavljanje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma, broj 24688/24 i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe navedene u Obavještenju, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.