OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ELABORATA ZA POSLOVNU ZGRADU BH TELECOMA U BIHAĆU

Broj i vrsta postupka: 03-8483/24, pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci

Komunikacija

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik Merzić tel: +387 33 256 176; e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

1. Informacija o produženju roka za dostavljanje ponuda 

Ovim vas obavještavamo o odgodi roka za prijem ponuda u predmetnom postupku tako da se zadani rok, 19.3.2024. g., 10h, mijenja i važeći glasi kako slijedi:

2. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za izradu projektne dokumentacije i elaborata za poslovnu zgradu BH Telecoma u Bihaću, broj: 03-8483/24 – ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 25.03.2024. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 25.03.2024. godine, u 10:20 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III.

Dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.“

Ostali elementi obavještenja o nabavci putem javnog nadmetanja broj: 03-8483/24 od 22.2.2024. godine ostaju neizmijenjeni.