OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA ODRŽAVANJA DEKORATIVNOG BILJA U I OKO ADMINISTRATIVNO POSLOVNIH OBJEKATA BH TELECOMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO“

PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“

I  Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Namik Merzić, tel: +387 33 256 176, e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba ili Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa amina.zekic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo, broj 20580/24 NM“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 17.04.2024. godine do 10:00 sati.

Ponude se otvaraju dana _17.04.2024. sa početkom u 10:15 sati, u prostorijama BH Telecoma ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III  Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV  Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 20580/24 NM sa tačnom adresom i kontakt-telefonom/faxom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.