OBAVJEŠTENJE O NABAVCI TOALETNOG PAPIRA, SAPUNA ZA RUKE I SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

( LOT 1 – 18 )

Broj nabavke: 25839/24

Predmet nabavke:

LOT 1 – Toaletni papir u listićima za objekte Generalne direkcije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Goražde

LOT 2 – Toaletni papir u listićima za objekte Direkcije Mostar

LOT 3 – Toaletni papir u listićima za objekte Direkcije Tuzla i Direkcije Brčko

LOT 4 – Toaletni papir u listićima za objekte Direkcije Travnik i Direkcije Banja Luka

LOT 5 – Toaletni papir u listićima za objekte Direkcije Zenica

LOT 6 – Toaletni papir u rolni za objekte Generalne direkcije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Goražde

LOT 7 – Toaletni papir u rolni za objekte Direkcije Mostar

LOT 8– Toaletni papir u rolni za objekte Direkcije Tuzla i Direkcije Brčko

LOT 9 – Toaletni papir u rolni za objekte Direkcije Bihać

LOT 10 –Toaletni papir u rolni za objekte Direkcije Travnik i Direkcije Banja Luka

LOT 11 – Toaletni papir u rolni za objekte Direkcije Zenica

LOT 12– Sapun za ruke i vreće za smeće za objekte Generalne direkcije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Goražde

LOT 13 – Sapun za ruke i vreće za smeće za objekte Direkcije Mostar

LOT 14 – Sapun za ruke i vreće za smeće za objekte Direkcije Tuzla i Direkcije Brčko

LOT 15 – Sapun za ruke i vreće za smeće za objekte Direkcije Bihać

LOT 16 – Sapun za ruke i vreće za smeće za objekte Direkcije Travnik i Direkcije Banja Luka

LOT 17 – Sapun za ruke i vreće za smeće za objekte Direkcije Zenica

LOT 18 – Sredstava za održavanje higijene za objekte BH Telecoma

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amra Velić tel: +387 33 256 172, e-mail adresa: amra.velic@bhtelecom.ba ili Kenan Cepić tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

2. Dostavljanje ponuda

Ponuda se može dostaviti za jedan lot, više lotova i sve lotove.

Dobavljač će ponudu dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “ Ponuda za nabavku TOALETNOG PAPIRA, SAPUNA ZA RUKE I SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE, lot ____ broj 49695/23 – NE OTVARAJ“.

Unutar ponude (koverte za kompletnu ponudu) dostavljaju se neprovidne koverte, kako slijedi:

Koverta br. 1 – dokumentacija propisana Tenderskom dokumentacijom za LOT/ove ____ (dostavlja se jedna Koverta 1 za sve LOT-ove / upisuju se na koverti svi LOT-ovi na koje ponuđač dostavlja ponudu),

Koverta br. 2 – cijena ponude i garancija za ozbiljnost ponude (garancija se dostavlja samo za LOT 1 ). Na svim kovertama / za svaki lot je potrebno označiti šta se dostavlja unutar iste i za koji LOT se dostavlja.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 08.04.2024. godine do 11:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati sljedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 10,00 KM za domaće ili 5,00 EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju broj: 03-25839/24, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe/osoba iz ovog obavještenja i ista se na traženje može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.

Tenderska dokumentacije se može, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, dostaviti putem e-maila isključivo u PDF formatu/ skenirana.

Ukoliko ponuđač želi da mu Tenderska dokumentacija, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, bude dostavljena elektronskim putem (e-mailom), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i mogući odgovori na upite ponuđača/ izmjene tenderske dokumentacije i ostale informacije potrebne za sačinjavanje ponude a koje se smatraju sastavnim dijelom Tenderske dokumentacije.

Ponuđač odgovara za ispravnost svoje e-mail adrese.

Transakcijski račun za uplatu tenderske dokumentacije za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina (na nalogu za uplatu je potrebno navesti ID i PDV broj ponuđača).

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.