OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 48595/23 JS (4830)

Predmet nabavke: „Nabavka usluga – nabavka Glavnih projekata fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a (TKC Goražde, TKC Hrasnica i TKC Zenica)“

I Komunikacija 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:

Jasmina Sandžaktarević Bunić, 033 256 158, e-mail: Jasmina.SandzaktarevicBunic@bhtelecom.ba

Samir Selmanović, 033 257 450, e-mail: Samir.Selmanovic@bhtelecom.ba

Fax: 033 256 171, Web stranica: www.bhtelecom.ba 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II Dostavljanje ponuda 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku usluga – nabavka Glavnih projekata fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a (TKC Goražde, TKC Hrasnica i TKC Zenica), broj: 48595/23 JS (4830) – NE OTVARAJ“ 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo – PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 15.06.2023. godine do 14,00 sati.

Ponude se otvaraju dana 15.06.2023. godine u 14,30 sati, u prostorijama BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, Sarajevo, sala na trećem spratu.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III Izmjena ili povlačenje ponuda 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Protokol, Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije, broj: 48595/23 JS (4830) „Nabavka usluga – nabavka Glavnih projekata fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a (TKC Goražde, TKC Hrasnica i TKC Zenica)“ sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.