OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 124237/23

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok dostave ponuda za nabavku „Izgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1/LOT2“ broj: 124237/23 SAS prolongira.

Novi rok za dostavu ponuda je03.04.2023. godine do 14:00h. 

Ostali uslovi navedeni u pozivu i tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromjenjeni. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikicionih uslova/prihvatljivosti ponude.