OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 124237/23

Predmet nabavke: „Izgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1-LOT2 

U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.

Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Samir Selmanović, tel: +387 33 257 450, e-mail adresa: samir.selmanovic@bhtelecom.ba ili

Jasmina Sandžaktarević,tel: +387 33 256 158, e-mail adresa: jasmina.sandzaktarevic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

I.                  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

Inicijalna ponuda za nabavkuIzgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1-Nabavka usluga, robe i radova na izgradnji fotonaponskog sistema na deset (10) lokacija prenosivih outdoor baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na područiju FBiH/LOT2- Nabavka usluga, robe i radova na izgradnji fotonaponskog sistema na dvadeset (20) lokacija indoor baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na područiju FBiH“ broj: 124237/23 SAS – NE OTVARAJ

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Protokol.

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 13.03.2023.godine do 14:00 sati.

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

II.              Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u ovom postupku.

III.           Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku „Izgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1/LOT2“ broj: 124237/23 SAS ili dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe iz obavještenja. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.