OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 22736/23

Predmet nabavke: Košenje i krčenje rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva i to po lotovima:

Lot 1 – Područje rada Direkcija Sarajevo

Lot 2 – Područje rada Direkcija Tuzla

Lot 3 – Područje rada Direkcija Zenica

Lot 4 – Područje rada Direkcija Travnik

Lot 5 – Područje rada Direkcija Mostar

Lot 6 – Područje rada Direkcija Bihać

Lot 7 – Područje rada Direkcija Goražde

I            Komunikacija 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:

Dženana Omerbegović, 033 256 095; e-mail: dzenana.omerbegovic@bhtelecom.ba

Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: zlata.sljivo@bhtelecom.ba

Fax: 033 256 171, Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II        Dostavljanje ponuda 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za: Košenje i krčenje rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva, Lot/ovi ……………………………., 22736/23

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo – PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 23.3.2023 godine do 13:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 23.3.2023, u 13:30 sati, u prostorijama BH Telecoma na III spratu.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III      Izmjena ili povlačenje ponuda 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV      Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8:00-16:00 sati u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo PROTOKOL, ul. Franca Lehara br. 7, Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za Košenje i krčenje rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva, lot 1 do lot 7 sa tačnom adresom i kontakt telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: + 387 33 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima. Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

Tenderska dokumentacije se moze dostavljati i putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.