OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA   SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 14834/23-EA 

Predmet nabavke 

Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite u objektima / prostorima BH Telecom-a

I Komunikacija 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Emina Arapović, tel: +387 33 256 -161, e-mail adresa:  emina.arapovic@bhtelecom.ba

Merima Bajrić, tel: +387 33 256-173, e-mail adresa:  merima.bajric@bhtelecom.ba

Fax: +387 256 -171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II Dostavljanje ponuda 

Ponuda sa pečatom i potpisom dostavlja se sa slijedećom naznakom:

Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite broj  14834/23 – EA- NE OTVARAJ“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije  31.03.2023._godine do 14:00 sati

Ponude se otvaraju dana 31.03.2023. godine u 14:30 sati, u prostorijama BH Telecoma ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. 

III Izmjena ili povlačenje ponude 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.  BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

IV Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, u Ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku i ugradnju sistema tehničke zaštite u objektima / prostorima BH Telecom-a, broj 14834/23-EA sa tačnom adresom i kontakt-telefonom/faxom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.