POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 04-5581/23

 1.            

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Kenan Cepić / Azra Softić
Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000
Grad : Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005

PDV broj:   200211100005

Telefon: 033/256 174 033/256-177; Fax: 033/256 – 171
Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

kenan.cepic@bhtelecom.ba

azra.softic@bhtelecom.ba

Internet adresa (web) : www.bhtelecom.ba

I.1           OPIS PREDMETA NABAVKE : 

Potrebno je izvršiti nabavku usluga izrade izvještaja o ispitivanju  EM polja i sistematskih ispitivanja za BS u RS, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu ovog Poziva, po lotovima kako slijedi:

LOT 1: Izrada Izvještаja o ispitivаnju elektromаgnetskog poljа u okolini izvora nejonizirajućeg zračenja (700/800/900/1800/2100/3500 MHz) koji su u vlasništvu BH Telecom-a i nalaze se na području Republike Srpske, a u cilju pribavljanja Odobrenja za upotrebu nejonizirajućih izvora zračenja (baznih stanica) od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Potvrde o sigurnosti koju izdaje Regulatorna agencija za komunikacije u Bosni i Hercegovini. Izvještaje je potrebno obezbijediti za maksimalno 660 izvora.

LOT 2:  Usluge izrade Izvještaja o sistematskom ispitivanju uticaja elektromagnetnog zračenja za maksimalno 130 lokacija baznih stanica mobilne mreže BH Telecoma koje se nalaze na području Republike Srpske sa ciljem pribavljanja Odobrenja za upotrebu nejonizirajućih izvora zračenja (baznih stanica) od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Jedinične cijene prema obrascu za cijenu ponude (isti potpisati od strane ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti);

-Uslovi plaćanja: Definisat će se tokom pregovora

-Ugovorna kazna: Definisat će se tokom pregovora 

I.2        TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom 

II:         PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

 1. 1. GARANCIJA ZA  PONUDU

Ne zahtijeva se u inicijalnoj ponudi – garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja uz konačnu ponudu. 

II.2 . GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti izjavu da će u slučaju potpisa ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora  u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, a prije bilo kakvog plaćanja od strane BH Telecoma, sa rokom važnosti: rok trajanja ugovora + 30 dana.

Navedene garancije će se dodatno definisati rokom pregovora. 

 1. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Uslovi/ dokazi:

 • Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

– Dokaz za ponuđače registrovane u BiH je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne stariji od šest mjeseci od krajnjeg roka za dostavljanja ponude. Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

 • Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

– Dokaz u BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO), ne stariji od šest mjesci od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDV-a, kao dokaz za prethodnu tačku je potrebno dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDVa ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. 

 1. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđač dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem u ponudi slijedećeg dokumenta:

 1. a) Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu,
 2. b) Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH. 
 1. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđači, dokazuju svoju ekonomsku i finansijsku podobnost prilaganjem odgovarajućeg bankovnog pismo kojim se dokazuje da je račun ponuđača aktivan u periodu od šest mjeseci koja su prethodila datumu  izdavanja bankovnog pisma, čiji datum izdavanja ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

U bankovnom pismu domaćeg ponuđača banka je dužna navesti da je račun za koje izdaje bankovno pismo ujedno i glavni račun ponuđača.

NAPOMENA: U slučaju da se ponuđač nalazi na listi kvalifikovanih ponuđača nije u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkom II.3., II.4 i II.5. Poziva.  

 1. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude 

II.7.      ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH. 

 1. 8. ROK ZA PRIJEM PONUDA Do 20.02.2023. godine    do 16:00 sati
 2. 9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI:

150 dana od krajnjeg roka za dostavu inicijalne ponude

 1. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA U slučaju da ponuđač bude ocijenjen kao kvalifikovan biti će naknadno obaviješten o mjestu i terminu pregovora 

II.12.    DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane i čvrsto uvezane. Zapečaćenu kovertu sa ponudom i  naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol: Franca Lehara br.7  sa naznakom:   «Ponuda za nabavku broj: 04-5581/23, lot/ovi _____ –  NE OTVARAJ». Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora Ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen putem e-maila: kenan.cepic@bhtelecom.ba.  Krajni rok za postaljanje upita je 15.02.2023. godine do 16:00 sati.