OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-130104/22

Predmet nabavke: Zamjena javnih govornica

Komunikacija

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik. Merzić; tel: +387 33 256 176; e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

1. Informacija o izmjeni tačke II Obavještenja broj: 04-130104/22 vezano za rok za dostavljanje ponuda

Ovim vas obavještavamo o odgodi roka za prijem ponuda u predmetnom postupku tako da se probitno zadani rok: 9.2.2023. g. 10h mijenja i važeći glasi kako slijedi:

Dostavljanje ponuda

„Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za zamjenu javnih govornica, broj: 04-130104/22 – ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, protokol.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije 16.2.2023. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 16.2.2023. godine, u 10:20 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7, Sarajevo, sala S3/III.“

Ostali elementi obavještenja o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 04-130104/22 od 13.1.2023. godine ostaju neizmijenjeni.