OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 134134/23

Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno-poslovnim objektima BH Telecoma za 2023. godinu prema LOT-ovima kako slijedi:

 LOT 1 – Područje rada Kanton Sarajevo

 LOT 2 – Područje rada Direkcija Bihać

 LOT 3 – Područje rada Direkcija Tuzla

 LOT 4 – Područje rada Direkcija Zenica

 LOT 5 – Područje rada Direkcija Travnik

 LOT 6 – Područje rada Direkcija Mostar

 LOT 7 – Područje rada Direkcija Goražde

 LOT 8 – Područje rada Direkcija Banja Luka

  1. Komunikacija

 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:

Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba

Dženana Omerbegović, 033 256 095; e-mail: Dzenana.Omerbegovic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

  1. Dostavljanje ponuda 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno-poslovnim objektima BH Telecoma za 2023. godinu, LOT _________________,         broj nabavke: 134134/23“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo – PROTOKOL

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 02.03.2023. godine do 12:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Ponude se otvaraju dana 02.03.2023. godine u 12:30 sati, u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo, II sprat, sala broj 2.

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

  • Izmjena ili povlačenje ponuda 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

  1. Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8:00-16:00 sati u prostorijama  BH Telecom d.d. Sarajevo PROTOKOL, ul. Franca Lehara br. 7, Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije za usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno-poslovnim objektima BH Telecoma za 2023. godinu, broj nabavke: 134134/23 sa tačnom adresom i kontakt telefonom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima. Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

Tenderska dokumentacije se moze dostavljati i putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.