POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 93510/22 MB

Robe i Usluge

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Merima Bajrić, Kenan Cepić

Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000

Grad

Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV broj: 200211100005

Telefon: 033/256 173, 033/256 174 Faks: 033/256 171

Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

merima.bajric@bhtelecom.ba

kenan.cepic@bhtelecom.ba Internet adresa (web) www.bhtelecom.ba

I. PREDMET NABAVKE: Sistem za napredno upravljanje performansama IT servisa

I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE :

Sistem za napredno upravljanje performansama IT servisa u skladu sa odredbama ovog Poziva i priloženom Tenderskom dokumentacijom.

Ponudu je potrebno pripremiti i dostaviti u skladu sa ovim Pozivom za dostavu inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka i Tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu.

Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Dokumentaciju i elemente koji su traženi pozivom i tenderskom dokumentacijom;

– Jediničnu i ukupnu cijenu ponude prema Obrascu za cijenu ponude (istu potpisati od ovlaštene osobe ispred ponuđača i opečatiti). Domaći ponuđači su dužni dostaviti cijenu na Obrascu za cijenu ponude za domaće ponuđače a ino-ponuđači na Obrascu za cijenu ponude za ino-ponuđače. Navedeni Obrasci za cijenu su sastavni dio Tenderske dokumentacije;

Svi ponuđači dostavljaju svoju ponudu iskazanu na paritetu DDP Sarajevo (Incoterms 2010), krajnja lokacija navedena u Tenderskoj dokumentaciji, s tim da je za domaće ponuđače ponuda izražena u KM, sa posebno iskazanim PDV-om, dok ino-ponuđači ponudu dostavljaju izraženu u EUR-ima .

Konverzija cijene ponude će se vršiti na osnovu kursne liste CBBiH na dan predviđen za javno nadmetanje i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Cijena se mora iskazati pojedinačno za svaku pojedinačnu ponuđenu stavku u svim slučajevima.

U ponudi ne može biti stavka sa pojedinačnom cijenom od 0,00 KM, niti da je cijena od 0,00 KM rezultat popusta od 100%.

Ponuđena cijena roba,usluga, radova treba uključivati sve obaveze vezane za nabavku, a naročito:

a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;

b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;

c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;

d) cijenu prijevoza;

e) osiguranje;

f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;

g) drugi troškovi.

Svi direktni i indirektni porezi po budućem ugovoru će biti obračunati u skladu sa zakonskom regulativom FBiH/BiH. U slučaju da prihod podliježe obračunu poreza po odbitku (POD), isti će biti obračunat u skladu sa međudržavnim Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ukoliko je isti u primjeni) i važećim propisima koji se odnose na oporezivanje dobiti u FBiH (Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobitt). U cilju obezbjeđenja formalnih preduslova za eventualnu primjenu međudržavnog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dobavljač je u obavezi da pravovremeno dostavi neophodnu dokumentaciju o čemu će biti informisan od strane kupca.

– Izjavu ponuđača o povjerljivim informacijama u ponudi, koja mora sadržavati: strane ponude na kojima se nalaze informacije koje su povjerljive, pravni osnov za povjerljivost istih informacija, kao i vrijeme trajanja povjerljivosti. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu smatrat će se da isti nema povjerljivih informacija;

– Uslovi način plaćanja: plaćanje je odgođeno po izvršenim ugovornim obavezama, 30 dana po dostavljanju fakture na Protokol BH Telecoma za izvršene ugovorene obaveze a na osnovu odgovarajućih dokaza o izvršenim ugovornim obavezama, a što će biti precizirano tokom pregovora I u Pozivu za konačnu ponudu.

– Ugovorna kazna: Biće definisana tokom pregovora i precizirana u Pozivu za konačnu ponudu.

Ponuđač činom dostavljanja ponude:

a) Bezuslovno prihvata sve zahtjeve/uslove iz poziva za dostavu ponuda/tenderske dokumentacije

b) Bezuslovno prihvata period važenja ponude/opciju ponude određenu u tački II.9. Poziva.

c) Izjavuljuje da je ponudu podnio nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Grupa ponuđača

U slučaju da ponudu dostavljaju grupe ponuđača, BH Telecom će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača trebaju dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom II.3 i II.4 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

Zajednička ponuda obavezno mora sadržavati:

-ugovor o zajedničkom nastupanju odnosno ugovor o konzorciju, kojim je utvrđen nosilac grupe ponuđača.

napomena: Uslove za učešće ponuđača (tačka 7.2 TD i 7.3 TD) treba dostaviti u skladu sa zahtjevima iz tih tačaka TD.

I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

4 mjeseca od zvaničnog kick off sastanka a koji će se održati 30 dana od datuma obostrano potpisanog ugovora.

II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU

Ne traži se dostavljanje garancije za ponudu u inicijalnoj ponudi. Ista će se tražiti Pozivom za dostavu konačne ponude.

II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza uključujući i minimalno 4 sedmice nadzora rada sistema plus 30 dana.

Ponuđač je u ponudi obavezan dostaviti izjavu da će dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio TD) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti: garantni period + 30 dana, a koju je dužan dostaviti u roku od 7 dana od dana prijema Zapisnika o primopredaji bez primjedbi.

Forme garancija prihvaljive za BH Telecom su u prilogu Poziva.

II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Uslovi/ dokazi:

-Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače registrovane u BiH je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne starije od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude. Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

Dokaz za ino ponuđače je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan ne stariji od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude. Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

-Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz u BiH: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO), ne starija od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).

Za ino ponuđače, dokaz je dokument nadležnog organa u zemlji u kojoj je isti registrovan (original ili kopija) ne stariji od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude.

Kao dokaz za ispunjavanje obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, odnosno obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem slijedećih dokumenata:

Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu,

Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun za domaće ponuđača, odnosno račun za inostrane ponuđače, aktivan posljednja tri mjeseca do momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

NAPOMENA: U slučaju da se ponuđač nalazi na listi kvalifikovanih ponuđača nije u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4 i II.5 ovog Poziva.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3, II.4 i II.5 ovog Poziva.

Ponuđači koji se ne nalaze na listi su dužni dostaviti tražene dokumente navedene tačkama II.3, II.4 i II.5 ovog Poziva.

II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude.

II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH. Ponuda u postupku nabavke može biti dostavljena i na engleskom jeziku ili bilo kojem drugom odgovarajućem jeziku uz obavezno dostavljanje zvaničnog prevoda na jedan od službenih jezika u BiH. Prilozi ponude, u smislu certifikata, testova, tehničkih karakteristika ili sličnih dokumenata mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku ukoliko je isto definisano tenderskom dokumentacijom.

II. 8. ROK ZA PRIJEM INCIJALNE PONUDE

Do 31.10.2022. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)

II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

31.03.2023. godine

II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA

U slučaju da ponuđač bude ocijenjen kao kvalifikovan bit će naknadno obaviješten o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i ista treba biti potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za ozbiljnost ponude) može biti neuvezana i bez numeriranih stranica.

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo sa naznakom: «INICIJALNA PONUDA ZA NABAVKU: Sistem za napredno upravljanje performansama IT servisa: broj: 93510/22 MB NE OTVARAJ»

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen putem maila merima.bajric@bhtelecom.ba ili na fax br.

033 256 171.