OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-98296/22

Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica

Nabavka je podijeljena na tri lota:

Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo

Lot 2 – Područje rada Direkcije Bihać

Lot 3 – Područje rada Direkcije Goražde

Ponude se mogu dostaviti za jedan, više ili sve lotove.

1. Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Namik Merzić tel: +387 33 256 176, e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocijene prihvatljivim u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

2. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za lož-ulje (LUEL) za rad kotlovnica, lot br._______, broj 03-98296/22–NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br. 1: Dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2: Cijenu ponude i garanciju za ozbiljnost ponude ukoliko je tražena za lot za koji se ponuda dostavlja. Koverta 2 se dostavlja odvojeno za svaki lot.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 22.11.2022. godine do 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati sljedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 19,00 KM ili 10,00 EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju broj: 03-98296/22, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt osobe/osoba iz ovog obavještenja i ista se na traženje može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.

Tenderska dokumentacije se moze, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, dostaviti putem e-maila isključivo u PDF formatu/ skenirana.

Ukoliko ponuđač želi da mu Tenderska dokumentacija, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, bude dostavljena elektronskim putem (e-mailom), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i mogući odgovori na upite ponuđača/ izmjene tenderske dokumentacije i ostale informacije potrebne za sačinjavanje ponude a koje se smatraju sastavnim dijelom Tenderske dokumentacije.

Ponuđač odgovara za ispravnost svoje e-mail adrese.

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi: 19,00 KM za domaće ili 10,00 EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina (na nalogu za uplatu je potrebno navesti ID i PDV broj ponuđača).

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.