POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 87897/22

PUNI NAZIV I ADRESA

Organizacija: BH Telecom d.d. SarajevoKontakt-osobe: Amra Velić
Adresa direkcije : Franca Lehara br.7Poštanski broj: 71000
Grad : SarajevoIdentifikacioni broj: 4200211100005

PDV broj:   200211100005

Telefon:033/256-172;Fax: 033/256 – 171
Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):

amra.velic@bhtelecom.ba

kenan.cepic@bhtelecom.ba

Internet adresa (web) : www.bhtelecom.ba

 

I.1             OPIS PREDMETA NABAVKE : 

Potrebno je izvršiti nabavku pasivnih ormara velikog kapaciteta za vanjsku i unutrašnju montažu na FTTH mrežama , a sve u skladu sa Tenderskom dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu ovog Poziva. Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:

– Ispunjen obrazac za cijenu ponude (isti potpisati od strane ovlaštene osobe ispred ponuđača i      opečatiti);

– Uslovi plaćanja i ugovorna kazna će se definisati tokom pregovora.

 

I.2        TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

 

II          PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

  1. 1. GARANCIJA ZA  PONUDU

Ne zahtjeva se u ovoj fazi postupka nabavke.

 

II.2 . GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I GARANTNI PERIOD

Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će u slučaju zaključivanja ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a) u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora, a prije bilo kakvog plaćanja od strane BH Telecoma, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

 

Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će u slučaju zaključivanja ugovora dostaviti originalne bezuslovne bankarske garancije za garantni period nakon izvršene kompletne isporuke po pojedinoj narudžbi, u svakom slučaju prije bilo kakvog plaćanja po narudžbi za koju dostavlja ovu garanciju, u iznosu od 5% vrijednosti narudžbe (bez PDV-a) sa rokom važnosti garantni period + 30 dana, i koju će dostaviti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom / kvalitativnom prijemu,  bez primjedbi.

 

  1. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA

Za učešće u predmetnom postupku je potrebno da ponuđač ispunjava uslove i za iste dostavi dokaze kako je navedeno u nastavku:

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja  u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz za ponuđače registrovane u  Bosni i Hercegovini je uvjerenje nadležne poreske uprave (U FBiH i RS potvrdu izdaje Porezna Uprava) ne starije od šest mjeseci od dana   dostavljanja ponude. Traženi dokument ponuđač može dostaviti u originalu ili kopiji.

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Dokaz: potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje (UIO),  ne starija od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).

U slučaju da ponuđač nije obveznik PDVa, kao dokaz za tačku b) iz stava (1) ovog člana potrebno je dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu kojom ponuđač navodi da nije obveznik PDV-a ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kojim se konstatuje da ponuđač nije PDV obveznik.

 

  1. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuđač dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem u ponudi slijedećeg dokumenta:

  1. a) Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, ukoliko je kandidat ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja nadležne službe za upravu,
  2. b) Original ili kopija dokumenata kojima se dokazuje registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje inostranog ponuđača čiji datum izdavanja nije stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje obavljanje  odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Uz dokument se dostavlja prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.

 

  1. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun aktivan posljednja tri mjeseca do momenta izdavanja bankovnog pisma, s tim da datum izdavanja bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca  od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda (original ili kopija).

 

Napomena: Ponuđač koji se nalazi na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva www.bhtelecom.ba nije u obavezi dostavljati dokumentaciju iz tačaka II.3, II.4 i II.5 Poziva  prilikom učešća (podnošenja ponuda)  Lista kvalifikovanih ponuđača  je važeća do momenta objave nove/azurirane liste kvalifikovanih ponuđača koja se ažurira svakih 6 mjeseci.

 

  1. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena prihvatljive ponude

 

II.7.      ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u BiH.

 

  1. 8. ROK ZA PRIJEM PONUDA do 03.10. 2022. godine    do 10:00 sati

 

II.9.      MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI:  150 dana od krajnjeg roka za dostavu inicijalne ponude

 

  1. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA U slučaju da ponuđač bude ocijenjen kao kvalifikovan biti će naknadno obaviješten o mjestu i terminu pregovora

 

NAPOMENA

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente tražene tačkama II.3 i II.4 i II.5 ovog Poziva.

 

Zajednička ponuda obavezno mora sadržavati ugovor o zajedničkom nastupanju odnosno ugovor o konzorciju, kojim je utvrđen nosilac grupe ponuđača.

Jedan ponuđač može biti član samo jedne grupe ponuđača koja učestvuje u određenom postupku nabavke ili samo jednog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Ukoliko se jedan član grupe ponuđača nalazi na konkurentskoj listi ili na listi nepodobnih ponuđača, takvoj grupi neće biti omogućeno učestvovanje u postupcima nabavke Društva.

 

II.11.    DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane i čvrsto uvezane. Zapečaćenu kovertu sa ponudom i  naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol: Franca Lehara br.7  sa naznakom:

 

«Ponuda za nabavku broj: 87897/22 –  NE OTVARAJ».

Ponuđači mogu tražiti pojašnjenje  tenderske dokumentacije od BH Telecoma  u pisanoj formi na mail: amra.velic@bhtelecom.ba  i to blagovremeno, a najkasnije do  24.09.2022. godine do 16:00 h

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora Ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen putem e-maila: amra.velic@bhtelecom.ba.