POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 80413/22

Robe i usluge
I:

PUNI NAZIV I ADRESA
Organizacija
BH Telecom d.d. Sarajevo
Kontakt-osoba
Namik Merzić, Amina Zekić
Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000
Grad
Sarajevo
Identifikacioni broj: *************
PDV broj: 200211100005
Telefon: 033 256 176, 033 256 178
Elektronska pošta (e-mail kontakt osobe):
namik.merzic@bhtelecom.ba
amina.zekic@bhtelecom.ba
Internet adresa (web)
www.bhtelecom.ba

PREDMET NABAVKE
I.1 OPIS PREDMETA NABAVKE:
Usluge tehničke podrške pri održavanju SW Solarwinds
Ponudu je potrebno pripremiti u skladu sa Tenderskom dokumentacijom koju čini ovaj Poziv za dostavu
inicijalne ponude putem pregovaračkog postupka (dalje: Poziv) i njegovi prilozi – Tenderska
dokumentacija, Sarajevo, August 2022. (u daljem tekstu TD).
Ponuđač je dužan u inicijalnoj ponudi dostaviti:
– Dokumentaciju i elemente koji su traženi Pozivom i njegovima prilozima.
– Jedinične i ukupnu cijenu ponude na Obrascu za cijenu ponude (Prilog 2) za domaće i ino-ponuđače)
na paritetu DDP BH Telecom d.d. Sarajevo, lokacija kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Domaći ponuđači dostavljaju ponudu izrađenu u valuti KM i sa posebno obračunatim PDV-om na paritetu
DDP BH Telecom d.d. Sarajevo, lokacija kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.
Inozemni ponuđači dostavljaju ponudu izrađenu u valuti EUR na paritetu DDP BH Telecom d.d. Sarajevo,
lokacija kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.
Uslovi i način plaćanja: odgođeno, mjesečno 100% po vrijednosti facture za mjesec na koji se faktura
odnosi, 30 dana po dostavljanju fakture na Protokol BH Telecoma i uz fakturu obavezno dostavljenog
dokaza o izvršenim ugovornim obavezama, kako je precizirano Tenderskom dokumentacijom.
Ugovorna kazna: definisana tenderskom dokumentacijom.
Maksimalan iznos ugovorne je 10% vrijednosti ugovora nivou nakon čega BH Telecom ima pravo
protestirati bankarsku garanciju za dobor izvršenje posla.
U slučaju obračuna ugovorne kazne će se za iznos iste umanjiti plaćanje po prispjeloj fakturi.
Ukoliko je ino-ponuđač rezident u državi sa kojom Bosna i Hercegovina ima važeći ugovor o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja potrebno je da dostavi potvrdu o rezidentnosti izdatu od nadležnog poreznog
organa te države.
I.2 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA , MJESTO

Kako je navedeno u Tehničkoj specfikaciji.
II: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
II. 1. GARANCIJA ZA PONUDU
Ne traži se u inicijalnoj ponudi.
II. 2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti izjavu da će u roku od deset dana od dana potpisivanja
ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 %
ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a sa rokom važenja: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.
Garancija treba biti na prvi poziv, neopoziva i bezuslovna.
Forma ove garancije prihvatljive za BH Telecom je u prilogu Poziva.
II. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – OGRANIČENJE ZA UČEŠĆE DOBAVLJAČA
Ponudač dokazuje sposobnost za učešće ispunjavanjem uslova i dostavljanjem dokaza kako slijedi:
Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza i ostalih javnih davanja u skladu
s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.
a) Dokaz za ponuđače iz Bosne i Hercegovine : U Federaciji BiH i RS potvrdu izdaje Porezna uprava ne
starije od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude (original ili kopija).
b) Za inostrane ponuđače, dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan
(original ili kopija) ne stariji od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude.

Uslov: Ponuđač je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim
zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.
a) Dokaz za ponuđače iz BiH je potvrda koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, ne starija od šest
mjeseci od dana dostavljanja ponude (original ili kopija ).
b) Za inostrane ponuđače, dokaz je dokument koji izdaje nadležni organ u zemlji u kojoj je isti registrovan
(original ili kopija) ne stariji od šest mjeseci od dana dostavljanja ponude.
Traženi dokumenti mogu biti dostavljeni u originalu ili kopiji.

Ponuđač koji se nalazi na aktuelnoj Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva
www.bhtelecom.ba nije dužan dostaviti dokumentaciju traženu ovom tačkom.
II. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI
Ponuđači dokazuju sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prilaganjem sljedećih dokumenata:
Original ili kopija izvoda iz sudskog registra čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci od dana
dostavljanja ponude, ukoliko je ponuđač domaće pravno lice, odnosno originalom ili kopijom rješenja
nadležne službe za upravu.
II. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST
Ponuđač mora uz ponudu dostaviti odgovarajuće bankovno pismo kojim se dokazuje da je glavni račun
ponuđača aktivan u periodu od 3 (tri) mjeseca od momenta izdavanja bankovnog pisma. Datum izdavanja
potvrde/bankovnog pisma ne može biti stariji od jednog mjeseca od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda
(original ili kopija).

Napomena 1.: Ponuđači koji se nalaze na Listi kvalifikovanih ponuđača objavljenoj na web stranici Društva
www.bhtelecom.ba nisu obavezni dostavljati dostavljati dokumentaciju iz tački II.3, II.4. i II.5
Poziva prilikom učešća (podnošenja ponuda).
Ponuđač koji je na listi kvalifikovanih ponuđača je dužan navesti u ponudi da se nalazi na Listi
kvalifikovanih ponuđača BH Telecoma.
U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača od kojih se neki nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača, a
neki ne, ponuđači koji se nalaze na listi kvalifikovanih ponuđača nisu u obavezi dostavljati dokumente
tražene tačkama II.3, II.4. i II.5.
Ponuđači koji se ne nalaze na listi su dužni dostaviti tražene dokumente navedene u tačkama II.3, II.4. i
II.5. Tenderske dokumentacije.
Napomena 2: U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, zajednička ponuda obavezno mora
sadržavati ugovor o zajedničkom nastupanju/ ugovor o konzorciju, kojim je utvrđen nosilac grupe
ponuđača.
II. 6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
Najniža cijena prihvatljive ponude.
II.7. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
Svi traženi dokumenti se podnose na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Ponuda u postupku nabavke može biti dostavljena i na engleskom jeziku ili bilo kojem drugom
odgovarajućem jeziku uz obavezno dostavljanje zvaničnog prevoda na jedan od službenih jezika u Bosni
i Hercegovini. Dijelovi ponude i prilozi ponude, u smislu certifikata, testova, tehničkih karakteristika ili
sličnih dokumenata mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku ukoliko je isto definisano predviđeno TD
II. 8. ROK ZA PRIJEM INICIJALNE PONUDE
Do 02.09.2022. godine (datum), 16:00 sati (vrijeme)
II.9. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
100 dana počevši od krajnjeg roka za dostavljanje inicijalne ponude
II. 10. DATUM I MJESTO PREGOVORA
Kvalifikovani ponuđač će naknadno biti obaviješten o mjestu i terminu pregovora.

II.11: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi (elektronski primjerak dostaviti na USB-u) i ista treba biti
potpisana od lice koje je ovlastio ponuđač. Ponuda se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i
pečatom. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane i čvrsto uvezane, a što podrazumijeva
da je ponuda ukoričena u knjigu ili da je osigurana jamstvenikom. Garantni dokumenti (garancija za
ozbiljnost ponude), ukoliko su traženi, mogu biti neuvezana i bez numeriranih stranica.
Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili
lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7 71000 Sarajevo sa
naznakom: “INICIJALNA PONUDA Usluge tehničke podrške pri održavanju SW Solarwinds broj:
80413/22 NM- NE OTVARAJ»
Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će
vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno
obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit
dostavljen putem maila: namik.merzic@bhtelecom.ba.