OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-76158/22

Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU OPREME, RJEŠENJA, SISTEMA, LICENCI, HW, SW MODULA/FUNKCIONALNOSTI PROIZVOĐAČA IBM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

BROJ 04-76158/22

shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.

1. Komunikacija

Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Namik. Merzić; tel: +387 33 256 176; e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

2. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

«INICIJALNA PONUDA za usluge podrške za IBM broj: 04-76158/22 – NE OTVARAJ»

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Protokol.

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 29.8.2022. godine do 14:00 sati.

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Neblagovremeno pristigla ponuda i ponuda koja nije predata putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćena na adresu ponuđača neotvorena. O datumu i mjestu pregovora ponuđač će biti naknadno obaviješten ukoliko bude ocijenjen kao kvalifikovan.

3. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

4. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7, Sarajevo Protokol, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje predmetne Tenderske dokumentacije sa navedenim brojem iste, na memorandumu ponuđača, sa navedenim punim nazivom, kontaktima i adresom ponuđača i dostavljanje istog na e-mail kontakt-osoba iz ovog Obavještenja.

Ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

Tenderska dokumentacije se moze, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, dostaviti putem e-maila isključivo u PDF formatu/ skenirana.

Ukoliko ponuđač želi da mu Tenderska dokumentacija, umjesto poštom ili ličnog preuzimanja, bude

dostavljena elektronskim putem (e-mailom), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu dostavljenom putem emaila, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i mogući odgovori na upite ponuđača/ izmjene tenderske dokumentacije i ostale informacije potrebne za sačinjavanje ponude a koje se smatraju sastavnim dijelom Tenderske dokumentacije.

Ponuđač odgovara za ispravnost svoje e-mail adrese.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.