Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 64611/22-EA

Vezano za postupak nabavke robe – optički spojni ormari kapaciteta 2,4 i 8 vlakana broj: 64611/22-EA, ovim putem Vas informišemo da je novi rok za dostavu ponuda 12.08.2022. godine do 14:00 sati. 

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova i prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.