Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku br:38164/22

Vezano za nabavku roba i usluga – Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva ,rekonstrukcije i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja i energetike za IP/MPLS uređaje (LOT1-LOT4), broj: 38164/22, koja se provodi putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, obavještavamo vas da je novi rok za dostavu ponuda 18.07.2022.godine do 13:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo).

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.