Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 63792/22-EA

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke „Partnerski program -VCPP sa uključenom podrškom“, pokrenut putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja broj 63792/22-EA, prolongira do 26.07.2022. godine do 16:00 sati.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankarskih garancija.