Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 50867/22

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke robe – optički instalacioni, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi, pokrenut putem postupka javnog nadmetanja broj: 50867/22, prolongira do 12.08.2022. godine do 14h. Napominjemo da je to konačan rok koji se više neće moći produžavati, a svi ponuđači koji ne uspiju dostaviti svu kompletnu dokumentaciju imat će svakako priliku da dostave dopunu ponude u skladu sa odredbama Pravilnika o nabavkama i tenderskom dokumentacijom.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankarskih garancija.