Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke građevinskih radova na izgradnji FTTH Ključ KP 1, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6, KP 7 i KP 10, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Bihać (Unsko-sanski kanton) pokrenut putem postupka javnog nadmetanja broj: 41127/22 DM, prolongira do 14.07.2022. godine do 14h.

Prolongiranje roka neće uticati na rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.