Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za dostavu ponuda za postupak nabavke 50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike,broj:39590/22

U skladu sa dostavljenim zahtjevom za prolongiranjem roka za dostavu ponuda od strane potencijalnog ponuđača za postupak nabavke 50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike, koji se provodi putem postupka nabavke javno nadmetanje, obavještavamo vas da smo saglasni sa zahtjevom, te da je novi rok za dostavu ponuda do 17.06. 2022. godine (petak) u 13:00 sati.

Svi ostali dijelovi TD ostaju nepromijenjeni.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.