OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-39354/22

Predmet nabavke: Dvostruke AC e-punionica za električna vozila za potrebe BH Telecoma

I Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili

Zehra Čorhodžić,tel: +387 256 175, e-mail adresa: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

II Produženje roka za dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

“Ponuda za dvostruke AC e-punionica za električna vozila, broj: 04-39354/22 – ne otvaraj“.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ovim se dobavljači obavještavaju o produženju roka za prijem ponuda tako da važeći rok glasi:

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 12.7.2022. godine do 10h.

Ponude se otvaraju dana 12.7.2022. godine, u 10:30 sati, u prostorijama BH Telecoma, ul. Franca Lehara, Sarajevo, sala S3/III i nije predviđeno da istom prisustvuju dobavljači.

Dobavljačima koji su na vrijeme dostavili ponude biće u roku od dva radna dana od obavljenog otvaranja biti dostavljen zapisnik sa otvaranje ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III Ostalo

Ostali podaci vezano za obavještenje o ovoj nabavci putem pozivnog postupka su kako je navedeno u tačkama III i IV Obavještenja o nabavci broj: 04-39354/22 objavljenog na www.bhtelecom.ba dana 17.5.2022. godine.