OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48995/22

Predmet nabavke: IoT platforma i Openshift licence, shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.

I. Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Dženana Omerbegović, tel: +387 33 256 095, e-mail adresa: dzenana.omerbegovic@bhtelecom.ba ili

Zlata Šljivo, tel: +387 33 256 096, e-mail adresa: zlata.sljivo@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije. Web stranica: www.bhtelecom.ba

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:

Inicijalna ponuda za nabavku IoT platforma i Openshift licence, broj: 48995/22 DŽO – NE OTVARAJ.

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Protokol.

Incijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 14.7.2022. godine do 14:00 sati.

Inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u ovom postupku.

IV. Tenderska dokumentacija

Uz pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavljen na e-mail kontakt osobe iz obavještenja dzenana.omerbegovic@bhtelecom.ba

1. Tenderska dokumentacije se može dostaviti putem e-maila u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i osobu kojoj će se dostavljati sva ostala obavještenja vezana za postupak nabavke.

2. Može se preuzeti na Protokolu BH Telecoma d.d. Sarajevo, ul Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati, ili se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima uz pisani zahtjev za preuzimanje iste.

3. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Napomena: Krajni rok za postavljanje upita ponuđača je 7.7.2022. godine do 16:00 sati.